Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198

b. De jaarverslagen over de laatste 10 jaren.

c. De opgaven der verzekerde bedragen, gesplitst naar de verschillende landen, waar de ondernemingen werkzaam zijn, benevens de hiervoor benoodigde premie-reserves.

d. Uitvoerige gegevens omtrent de gevolgde wijze van reserveberekening, voor zooverre deze niet tot in bijzonderheden in de jaarverslagen zijn vermeld.

e. Voor zooverre niet reeds in het jaarverslag opgenomen, eene specificatie der beleggingen, met uitzondering van polisbeleeningen, effectenbeleeningen en prolongaties.

Omtrent de onroerende goederen en hypotheken moeten voor elk pand afzonderlijk vermeld worden, zoowel het bedrag en het jaar van de jongste taxatie, als de aard en de ligging van het pand; omtrent de effecten de methode van waardeering benevens de gebezigde koersen.

ƒ. Opgave voor elk land afzonderlijk van de waarde der beleggingen, welke verbonden zijn voor buitenlandsche portefeuilles.

g. Opgave van de waarde der beleggingen tot dekking van premiereserves, die zijn verbonden: 1°. ten bate van enkele of bepaalde groepen van verzekerden (niet op grond van buitenlandsche wetgevingen), en 20. ingevolge herverzekeringscontracten in binnen- of buitenland.

h. Opgave van de verplichtingen in vreemde valuta en van de beleggingen en overige activa in dezelfde valuta, een en ander voor zooverre niet begrepen onder ƒ. (Als vreemde valuta wordt voor deze opgave niet beschouwd de Indische gulden).

Artikel 2.

De hierboven vermelde opgaven betreffen den stand aan het einde van 1922 en als het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar, den stand aan het einde van het laatste boekjaar.

Artikel 3.

Voor buitenlandsche ondernemingen, voor zooverre niet in de koloniën gevestigd, gelden de volgende afwijkingen:

a. De in art. 1 sub c bedoelde opgaven hebben slechts betrekking op verzekeringen, gesloten met in Nederland gevestigde personen, die daar nog gevestigd zijn. Indien tot deze Nederlandsche portefeuille ook verzekeringen behooren, welke in andere dan Nederlandsche munt loopen, worden de verzekerde bedragen en premiereserves naar de muntsoorten gesplitst

b. De in art. 1 sub e bedoelde opgaven worden vervangen door eene opgave van beleggingen, in de eerste plaats in Nederlandsche valuta,

Sluiten