Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

203

Artikel 16.

Door de Verzekeringskamer wordt, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, een reglement van orde vastgesteld, hetwelk de goedkeuring behoeft van Onzen Minister van Justitie.

Artikel 17.

De vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van een reis in dienst der Verzekeringskamer, volgens hare opdracht gemaakt, geschiedt volgens de regelen van het Reisbesluit 1916 en de daarin aangebrachte of eventueel aan te brengen wijzigingen, met dien verstande, dat waar in de artikelen 1, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 22, 25 en 27 gesproken wordt van „het Rijk" en „het Hoofd van het 'betrokken Departement van algemeen bestuur" of „de door dezen aangewezen autoriteit", voor de toepassing dezer instructie wordt gelezen „de Verzekeringskamer".

De modellen der declaratiën worden door de Verzekeringskamer vastgesteld.

Artikel 18.

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip, waarop artikel 8 der Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad n°. 716) in werking treedt.

III.

BESLUIT van den 27sten juli 1923, Staatsblad n°. 382, houdende vaststelling van den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld bij art. 85 der Wet op het Levensverzekeringbedrijf.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Overwegende, dat het wenschelijk is regelen te stellen nopens het verhaal der kosten verbonden aan de uitvoering der Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad n°. 716);

Gelet op de artikelen 84, 85 en 86 van voormelde wet;

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van

Sluiten