Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

205

noteering ontbreekt, zal de wisselkoers door de Verzekeringskamer in overleg met een of meer bankinstellingen worden vastgesteld.

Het jaar, waarover het premie-inkomen berekend wordt, is dat hetwelk onmiddellijk aan het afgeloopen jaar is voorafgegaan.

Onder premie-inkomen is niet begrepen de koopsom ontvangen bij overneming eener portefeuille.

Voor zooverre naar het oordeel der Verzekeringskamer eene onderneming kan worden beschouwd eene voortzetting te zijn van eene onderneming, welke in den loop van het jaar, waarover de aanslag moet plaats hebben, heeft opgehouden te bestaan, zal het premieinkomen van deze gerekend worden te behooren tot dat van de voortzettende onderneming.

Artikel 3. Aanslag.

Het volgens art. 2 gevonden kostenpercentage, berekend over het premie-inkomen van elke onderneming afzonderlijk, zooals dit volgens art. 2 zal zijn vastgesteld door de Verzekeringskamer, bepaalt ieders aanslag in de kosten.

Gedurende twee jaren na den aanslag heeft de Verzekeringskamer de bevoegdheid, den aanslag te herzien, zoodra haar de onjuistheid van het haar opgegeven premie-inkomen is gebleken.

Artikel 4. Nalatige ondernemingen.

Indien einde Maart van het jaar, waarin het kostenpercentage is vast te stellen, door gemis aan gegevens van sommige ondernemingen het nog niet mogelijk is, het premie-inkomen volgens art. 2 voor alle ondernemingen vast te stellen, wordt het premie-inkomen der in gebreke zijnde ondernemingen geschat.

Het kostenpercentage wordt dan volgens art. 2 vastgesteld, waarbij van die geschatte premie-inkomens wordt gebruik gemaakt. De aanslag van bedoelde in gebreke zijnde ondernemingen wordt dan bepaald naar het geschatte premie-inkomen.

Artikel 5. Kennisgeving van den aanslag. De aanslag over een jaar wordt ten spoedigste, zoo mogelijk voor

Sluiten