Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

210

15, lid 2, der Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad n°. 716), voor zoover betreft de vaststelling van kapitaalsminima;

Gelet op de artikelen 15, 84 en 86 der voormelde wet;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, mede namens Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van Koloniën, van 3 October 1923, le Afdeeling C n° 797;

Den Raad van State gehoord (advies van 23 October 1923 n° 17);

Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Justitie, mede namens Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van Koloniën, van 1 November 1923, le Afdeeling C n°. 702; Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

Artikel 1.

Ten aanzien van naamlooze vennootschappen en onderlinge maatschappijen ter uitoefening van het levensverzekeringbedrijf, ontstaande uit ondernemingen met gemengd bedrijf door splitsing van bedrijf op grond van het in het tweede lid van artikel 9 der wet op het Levensverzekeringbedrijf gegeven voorschrift, wordt het in het eerste lid van artikel 15 van die wet bedoelde kapitaalsminimum teruggebracht tot f 250.000 (tweehonderd vijftig duizend gulden).

Artikel 2.

Ten aanzien van naamlooze vennootschappen en onderlinge maatschappijen ter uitoefening van het levensverzekeringbedrijf, ontstaande door omzetting van ondernemingen als bedoeld in het eerste lid van artikel 79 der wet op het Levensverzekeringbedrijf, wordt het in het eerste lid van artikel 15 van die wet bedoelde kapitaalsminimum teruggebracht op f 250.000 (tweehonderd vijftig duizend gulden), onder voorwaarde echter, dat de financieele waarborgen voor de overeenkomsten van verzekering naar het oordeel der Verzekeringskamer door de omzetting niet verminderen

Wanneer de Verzekeringskamer in een bepaald geval van oordeel is, dat met een lager bedrag dan het bovenvermelde kan worden volstaan, geldt dat lagere bedrag als kapitaalsminimum.

Artikel 3.

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip, waarop de Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staatsblad n°. 716) in werking treedt.

Sluiten