Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212

a. aangegaan door eene buiten het Rijk in Europa gevestigde onderneming; of:

b. overgenomen door zulk eene onderneming van eene in of buiten dat rijk gevestigde onderneming,

voor zooverre die overeenkomsten zijn aangegaan met personen, die zoowel tijdens het sluiten der overeenkomst als laatstelijk in het Rijk in Europa gevestigd waren.

2. Met „personen", vermeld in het eerste lid, worden bedoeld de personen, met wie oorspronkelijk de overeenkomsten gesloten zijn.

3. De Verzekeringskamer kan ten aanzien van eene buiten het Rijk in Europa gevestigde onderneming besluiten, dat de in artikel 1 bedoelde premiereserve mede betrekking heeft op andere nader door de Verzekeringskamer aan te duiden overeenkomsten (al of niet van eene andere onderneming overgenomen), indien:

a. hiervoor de renteuitkeeringen in het Rijk in Europa geschieden of de premiën laatstelijk minstens gedurende één jaar in het Rijk in Europa betaalbaar waren, en bovendien:

b. het verzekerd bedrag van deze overeenkomsten tijdens het nemen van het besluit der Verzekeringskamer niet grooter is dan een tiende van het verzekerd bedrag der in het eerste lid van dit artikel bedoelde overeenkomsten van die onderneming.

4. Het besluit, dat bekend wordt gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant, blijft van toepassing voor de verzekeringen, waarvoor het eenmaal geldt, zoolang voldaan wordt aan de in het derde lid sub a genoemde eischen. Wanneer echter het verzekerd bedrag van deze groep verzekeringen tot een tiende van dat der in het eerste lid bedoelde overeenkomsten is gestegen, kan de groep niet in aantal toenemen na een datum, door de Verzekeringskamer bij een op de gemelde wijze bekend te maken besluit vast te stellen.

5. De Verzekeringskamer kan, nadat het bedoelde verzekerde bedrag beneden een tiende is gedaald, besluiten, dat haar ingevolge het derde lid genomen besluit wederom zal gelden, alsof de beperking nooit had bestaan. Zulks wordt eveneens bekend gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant.

6. Bij latere stijgingen en dalingen van het bedoelde wrzekerde bedrag vinden de voorafgaande bepalingen van de leden 4 en 5 overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.

1. Vóór 1 Juli van elk jaar dient de onderneming bij de Verzekeringskamer reservestaten in.

Sluiten