Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

213

2. Deze staten hebben betrekking op de verzekeringen, bedoeld in artikel 2, voor zooverre die van kracht waren op 31 December van het laatst verloopen kalenderjaar.

3. Ook kan volstaan worden met staten, vermeldende de reserves van de verzekeringen, die met in het Rijk gevestigde personen zijn gesloten en op 31 December van het laatstverloopen jaar op Nederlandsche administratie stonden, indien de Verzekeringskamer met de opvatting der onderneming, wat onder „Nederlandsche administratie" moet worden verstaan, heeft ingestemd.

4. De reserve wordt berekend volgens de bij de onderneming gebruikelijke grondslagen. Mededeeling van deze grondslagen geschiedt bij de indiening der staten. Voor herverzekering heeft geen aftrek plaats.

Artikel 4.

1. Nadat de reservestaten door de Verzekeringskamer zijn ontvangen, stelt deze, al of niet met afwijking van de door de onderneming medegedeelde grondslagen en van de eindbedragen der reservestaten, de bedragen vast, waarvoor hier te lande aanwezig moeten zijn de waarden, welke, in den zin van art. 29 der Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922, Staatsblad n°. 716, uitsluitend aansprakelijk zijn voor de overeenkomsten van levensverzekering, bedoeld in artikel 2 voornoemd. Van deze bedragen geeft zij aan de onderneming schriftelijk kennis.

2. Bij de vaststelling van de bedoelde bedragen kan met eene te verwachten stijging der reserve gedurende het loopende kalenderjaar en met de in dat kalenderjaar reeds gesloten overeenkomsten worden rekening gehouden.

Artikel 5.

1. Binnen drie maanden na de in het vorige artikel vermelde schriftelijke mededeeling aan de onderneming van de voor haar ingevolge dat artikel vastgestelde bedragen, dient zij bij de Verzekeringskamer eene lijst in van waarden, welke moeten dienen ter dekking van de in die mededeeling vermelde bedragen.

2. Deze waarden behoeven, zoowel wat soort als waardeering betreft, de goedkeuring der Verzekeringskamer.

3. Indien deze niet accoord gaat met één of meer van op die lijst voorkomende waarden, geeft zij hiervan binnen eene maand na ontvangst der lijst kennis aan de onderneming, met verzoek binnen eene maand eene nieuwe lijst in te dienen. Gaat de Verzekeringskamer ook met de nieuwe lijst niet accoord, dan handelt zij' hiermede als met de vorige.

Sluiten