Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

215

verzilvering der coupons en dividendbewijzen zal zorg dragen, worden deze, mits niet vroeger dan veertien dagen voor den daarop vermelden vervaldatum, respectievelijk voor den datum der betaalbaarstelling, zonder machtiging van de Verzekeringskamer aan de onderneming afgegeven.

5. Ter verkrijging van nieuwe couponbladen worden de talons of de mantels niet aan de onderneming afgegeven; deze draagt die verkrijging aan de bankinstelling op.

6. Indien de Verzekeringskamer aan de bankinstelling heeft kennis gegeven, dat over coupons en dividendbewijzen niet door de onderneming kan worden beschikt, worden deze niet aan de onderneming afgegeven en wordt door deze ten aanzien daarvan geene overeenkomst of eenigerlei rechtshandeling gesloten of aangegaan zonder machtiging van de Verzekeringskamer.

7. Indien de bankinstelling de overeenkomst van bewaarneming heeft opgezegd en de Verzekeringskamer met de onderneming nog niet tot overeenstemming is gekomen over eene andere bankinstelling ter bewaarneming van de bedoelde waarden, worden door de bankinstelling, zoo de Verzekeringskamer dit verzoekt, de waarden afgegeven aan de Verzekeringskamer, welke ze voorloopig onder zich houdt. Die waarden blijven alsdan aansprakelijk uitsluitend' voor de verbintenissen uit de in artikel 2 bedoelde overeenkomsten van levensverzekering.

8. De acte of brief van bewaarneming houdt in of verwijst naar de in de voorgaande leden 3, 4, 5 en 6 genoemde bedingen.

Artikel 8.

t. Schuldvorderingen op naam der onderneming, in artikel 6, onder b, c en d genoemd, kunnen als waarden, bedoeld in de artikelen 5 en 10, door de Verzekeringskamer worden goedgekeurd, mits van de schuldvordering uit eene schriftelijke schuldbekentenis blijkt en in die schuldbekentenis of in eene nadere overeenkomst is opgenomen:

a. dat de overeengekomen aflossingen en rentebetalingen op de overeengekomen vervaldagen niet zonder machtiging van de Ver^ zekeringskamer aan de onderneming kunnen geschieden, wanneer de Verzekeringskamer aan den schuldenaar heeft kennis gegeven, dat een en ander slechts kan plaats hebben met haar machtiging;

b. dat extra-aflossingen of vervroegde rentebetalingen niet 'kunnen geschieden zonder machtiging van de Verzekeringskamer;

c dat ten aanzien van de schuldvordering geene overeenkomst of eenigerlei rechtshandeling kan worden gesloten of aangegaan zonder machtiging van de Verzekeringskamer;

Sluiten