Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

216

d. dat de schuldenaar zich nimmer op compensatie met eene vordering van zijne zijde zal kunnen beroepen.

2. De schriftelijke schuldbekentenis wordt in open bewaring gegeven op de wijze als bedoeld in artikel 7. Door het enkele feit van deze inbewaargeving worden de betrekkelijke schuldvorderingen aansprakelijk uitsluitend voor de verbintenissen uit de in artikel 2 bedoelde overeenkomsten van levensverzekering.

3. De schriftelijke schuldbekentenis wordt niet aan de onderneming teruggegeven, noch wordt door haar ten aanzien van die schuldbekentenis eene overeenkomst of eenigerlei rechtshandeling gesloten of aangegaan zonder machtiging van de Verzekeringskamer. De acte of brief van bewaarneming houdt in of verwijst naar die bedingen.

Artikel 9.

De onderneming legt aan de Verzekeringskamer de bewijzen over, dat zij aan de in de artikelen 7 en 8 genoemde verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10.

1. Ook nadat krachtens artikel 4 door de Verzekeringskamer zijn vastgesteld de bedragen, waarvoor waarden door de onderneming moeten worden gedeponeerd, kan de Verzekeringskamer, hetzij op grond van achteruitgang van de waarden, hetzij op grond van eene verhooging van de vermelde bedragen, als gevolg van eene hoogere schatting der premiereserve, eene aanvulling van de waarden eischen. Hiervan doet zij schriftelijk mededeeling aan de onderneming, die zorg draagt, dat deze aanvulling in door de Verzekeringskamer goedgekeurde waarden binnen drie maanden geschiedt.

2. De Verzekeringskamer is te allen tijde bevoegd voor te schrijven, dat ter vorming of aanvulling van de dekking der in de artikelen 1 en 2 bedoelde premiereserve in het Rijk in Europa, de premiën, welke in dat Rijk betaald worden voor de bedoelde overeenkomsten van levensverzekering, na aftrek van een door haar billijk geachten onkostenopslag en van uitkeeringen voor die overeenkomsten, in het Rijk aanwezig blijven en gedeponeerd worden bij eene door de onderneming aan te wijzen en door de Verzekeringskamer goed te keuren, in het Rijk in Europa gevestigde bankinstelling, die de gelden zonder machtiging van de Verzekeringskamer niet aan de onderneming geheel of gedeeltelijk afgeeft.

Zonder machtiging van de Verzekeringskamer wordt door de onderneming geene overeenkomst of eenigerlei rechtshandeling betreffende die gelden gesloten of aangegaan.

Sluiten