Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

219

door de Verzekeringskamer bekend gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant, onder mededeeling, dat door de onderneming waarden tot dekking der premiereserve hier te lande niet zijn of worden gedeponeerd.

2. Indien eene onderneming, welke de in lid 1 bedoelde kennisgeving heeft gedaan, later alsnog aan de voorschriften van dezen algemeenen maatregel wenscht te voldoen, geeft zij daarvan schriftelijk kennis aan de Verzekeringskamer. De voorschriften van dezen algemeenen maatregel van bestuur worden dan op haar van toepassing. Zoodra die onderneming daarna aan hare verplichting tot deponeering van waarden tot dekking van de in artikel 2 bedoelde premiereserve heeft voldaan, is zij weder bevoegd met in het Rijk in Europa gevestigde personen nieuwe overeenkomsten van levensverzekering te sluiten. Een en ander wordt door de Verzekeringskamer bekendgemaakt in de Nederlandsche Staatscourant.

3. Zoolang het eerste lid op eene onderneming van toepassing is, wordt aan haar eene verklaring, als bedoeld bij art. 18 der Wet op' het Levensverzekeringbedrijf 1922, Staatsblad n°. 716, niet afgegeven.

Artikel 16.

De aankondigingen, welke krachtens dezen algemeenen maatregel van bestuur worden opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant, worden mede opgegeven ter inschrijving in het handelsregister.

Artikel 17.

Dit besluit treedt in werking met ingang van den tweeden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

X.

BESLUIT van den 26sten Januari 1925, Staatsblad n°. 23, houdende bezoldigingsregeling voor het personeel der Verzekeringskamer (gewijzigd bij K. B. van den 28sten December 1925, Staatsblad no. 516, zie hieronder Bijlage XI).

Wij WILHELMINA, bij de oratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, en van Koloniën van 24 December 1924, Afdeeling A.S./lc, n°. 828;

Sluiten