Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226

voorts die staten, welke door de Verzekeringskamer voor elke onderneming afzonderlijk in verband met haar bedrijf worden aangewezen.

3. Kleine plaatselijke begrafenisfondsen, die alleen loopende overeenkomsten van levensverzekering afwikkelen, kunnen door de Verzekeringskamer geheel of gedeeltelijk van de indiening der voorgeschreven staten worden vrijgesteld.

Artikel 8.

1. Ondernemingen, die gevestigd zijn buiten het Rijk in Europa in landen, waar wettelijke voorschriften omtrent de inrichting en openbaarmaking van jaarverslagen bestaan en krachtens het K. B. van 29 Januari 1924, Stbl. n°. 24, waarden tot dekking der premiereserve hier te lande hebben gedeponeerd, dienen staat K in en nemen in haar jaarverslag op de volgende gegevens omtrent haar bedrijf in Nederland:

a. een overzicht van den verzekeringsstand, met vermelding van de wijzigingen in het boekjaar;

b. de methode en grondslagen, volgens welke de premiereserve is berekend.

2. De onder a en b van lid 1 bedoelde opgaven geschieden in den voor soortgelijke gegevens betreffende het geheele bedrijf bij de onderneming gebruikelijken vorm.

3. Vertaling in de landstaal van het in staat K voorkomende is geoorloofd.

Artikel 9.

1, Ondernemingen, die gevestigd zijn buiten het Rijk in Europa en zijne Koloniën, in landen, waar wettelijke voorschriften omtrent de inrichting en openbaarmaking van jaarverslagen van levensverzekeringondernemingen niet bestaan en krachtens het K. B. van 29 Januari 1924, Stbl. n°. 24, waarden tot dekking der premiereserve hier te lande hebben gedeponeerd, dienen staat K in en verstrekken de gegevens omtrent haar bedrijf in Nederland, genoemd in artikel 8, lid 1, a en b, door indiening van de staten L 14, 15 en 16.

2. Vertaling in de landstaal van het in de staten voorkomende is geoorloofd.

Artikel 10.

1. In de Nederlandsche Koloniën gevestigde ondernemingen dienen, zoolang aldaar bindende voorschriften omtrent de inrichting en openbaarmaking van jaarverslagen van levensverzekeringondernemingen niet bestaan, voor haar geheele bedrijf de staten L 1 tot

Sluiten