Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

227

en met 17 in. Bovendien dienen zij voor haar bedrijf hier te lande in staat K (indien zij krachtens het K.B. van 29 Januari 1924, Stbl. 24, waarden tot dekking der premiereserve hier te lande hebben gedeponeerd) en den staat L 14 voor de gegevens bedoeld in art. 8, lid lo.

2. Zoodra in de in lid 1 bedoelde Koloniën bindende voorschriften omtrent de inrichting en openbaarmaking van jaarverslagen van levensverzekeringondernemingen worden vastgesteld, wordt voor de betrokken ondernemingen art. 8 van toepassing.

Artikel 11.

1. Buiten het Rijk in Europa gevestigde spaarkasondernemingen dienen voor de bij haar hier te lande loopende, al dan niet zelfstandig beheerde, spaarkassen de staten S 1 tot en met 16 in.

2. Vertaling in de landstaal van het in de staten voorkomende is geoorloofd.

ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN. Artikel 12.

Bijvoeging of weglating van posten of rubrieken in de staten is, tenzij uitdrukkelijk in de staten toegelaten of voorgeschreven, niet geoorloofd.

Artikel 13.

1. De voorgeschreven staten worden in de volgorde van de daarop voorkomende nummering en zonder tusschenvoegingen in het jaarverslag opgenomen.

2. Staten, die voor de onderneming geen toepassing vinden, worden niet ingediend. In geval van twijfel omtrent al of niet toepasselijkheid beslist de Verzekeringskamer.

Artikel 14.

Indien staten medeonderteekend zijn door een accountant, wordt in die staten medegedeeld, of de accountant zich al dan niet overtuigd heeft dat de staat den werkelijken toestand weergeeft.

Artikel 15.

1. In vreemde valuta luidende activa (met uitzondering van effecten, waarvan de waarde berekend is volgens Amsterdamsche

Sluiten