Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228

beursusance), pasiva, winsten en verliezen en de in de staten L 13, 14 en 16 (voor spaarkasondernemingen S 46, 13, 14 en 16) voorkomende statistische cijfers worden omgerekend in Nederlandsen geld met behulp van den op den laatsten. beursdag van het boekjaar te Amsterdam officieel vastgestelden wisselkoers. Dit voorschrift is niet toepasselijk op den Nederlandsch-Indischen, Surinaamschen en CuraSaoschen gulden.

'2. Ondernemingen met activa en passiva in Nederlandsch-Indische, Surinaamsche en/of Curagaosche guldens vermelden in de betrekkelijke staten tegen welken koers zij de in deze munten luidende activa, passiva, winsten en verliezen en de in de staten L 13, 14 en 16 (voor spaarkasondernemingen S 4b, 13, 14 en 16) voorkomende statistische cijfers in Nederlandsch geld hebben omgerekend.

Artikel 16.

Aan eene onderneming van geringen omvang kan op haar verzoek de Verzekeringskamer toestaan, dat slechts eens in de 3 jaren de premiereserve wordt berekend. Indien dit is toegestaan, vinden, zoolang de premiereserve niet berekend is, geen winstuitdeelingen of bijzondere uitkeeringen plaats.

Slotbepaling.

Artikel 17.

Dit besluit treedt in werking met ingang van den tweeden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Sluiten