Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE I

229

behoorende bij Kon. Besluit d.d. 18 Juli 1925 (Staatsblad nP. 335).

LEVENSVERZEKERING- EN VOLKSVERZEKERINGONDERNEMINGEN EN BEGRAFENISFONDSEN.

STATEN

bedoeld in Artt. 27 en 28 van de Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922, Stbl. no. 716.

Staten L 1—17.

Staat L 1. Winst- en verliesrekening. , . 2. Balans.

• „ 3. Toelichtingen op de winst- en verliesrekening. „ „ 3a. Toelichtingen op de balans.

i „ 3b. Verbonden waarden.

„ „ 4. Onkosten.

■ . 5. Beleggings- en balanspolitiek.

i , 6. Staat van houders van niet-volgestorte aandeelen.

■ • 7. Vaste eigendommen.

. . 8. Vijfjaarlfjksche staat van eerste hypotheken in Nederland en Koloniën.

. > 8a. Eerste hypotheken in Nederland en Koloniën.

• • 8b- Tweede en volgende hypotheken in Nederland en Koloniën. , . 8c. Hypotheken in het Buitenland.

» „ 8d. Recapitulatie der Staten 8a, 86 en 8c.

„ , 8e. Executies van hypotheken en renteachterstand.

• „ 8/. Lijst van taxateurs. „ „ 9. Effecten.

■ „ 9a. Recapitulatie der effecten.

• . 10. Leeningen aan Provinciën, Gemeenten, Waterschappen e.d. » „11. Dekking van verplichtingen in vreemde valuta.

» „ 12. Gemiddelde rente.

• ■ 13. Overzicht van den stand van het bedrijf.

" " 14, » » de ontwikkeling van het geheele bedrijf.

» «15. Actuarieel verslag.

» „16. Premiereservestaat.

• * 17. Vergelijking van de verwachte met de werkelijke sterfte.

Sluiten