Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236

STAAT L 3.

TOELICHTINGEN OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 19 ..

1. In 't kort alle posten door te loopen en achter ieder bedrag tusschen () het bedrag te vermelden van den overeenkomstigen post van het jaar te voren. Mocht dit laatste in den aanvang moeilijkheden opleveren, dan kan de vermelding de eerste maal achterwege blijven.

Bij de korte toelichting kan c. q. verwezen worden naar een mogelijk meer uitvoerige mededeeling in den tekst van het verslag.

2. Een. specificatie van de posten Renten en Huren en wel in den volgenden vorm:

Renten van Hypotheken f

„ „ Effecten

„ . Aandeelen in Zuster- en Dochter-ondernemingen „

„ „ Leeningen op schuldbekentenissen „

„ „ Polisbeleeningen „

„ „ Prolongatiën en Effectenbeleeningen „

„ „ Overige beleggingen incl. saldi bij bankiers . . „

Totaal Renten . . . f

Netto huren „

Totaal . . . f

3. Indien door de onderneming bij het sluiten van Hypotheken Provisie wordt bedongen, wordt het uit dien hoofde in het boekjaar genoten bedrag hier medegedeeld onder opgave van de rekening waarop dit werd geboekt.

Sluiten