Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

237

STAAT L 3a.

TOELICHTINGEN OP DE BALANS 31 DECEMBER 19..

1. In 't kort alle posten door te loopen en achter ieder bedrag tusschen () het bedrag te vermelden van den overeenkomsten post van het jaar tevoren. Mocht dit laatste in den aanvang moeilijkheden opleveren, dan kan de vermelding de eerste maal achterwege blijven.

Bij de korte toelichting kan c.q. verwezen worden naar een mogelijk meer uitvoerige mededeeling in den tekst van het verslag.

2. Een omschrijving van eventueele wijzigingen in het systeem der waardeering van de effecten en andere activa met opgave van de voor- of nadeelen die deze wijzigingen hebben opgeleverd, hetzij deze in de Winst- en Verliesrekening zijn opgenomen of wel rechtstreeks in de reserve voor geldbelegging of een andere reserve. 15 8

3. Een specificatie der Diverse debiteuren (rubrieksgewijze).

„ Dépóts in geld bij Herverzekeringmaatschappijen. „ Dépóts in geld van Herverzekeringmaatschappijen. , Diverse Crediteuren (rubrieksgewijze).

4. Een verklaring van de mutaties in de Reserve voor Geldbelegging en andere Reserves, onder vermelding waaruit deze mutaties zijn voortgevloeid

Sluiten