Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240

STAAT L 5.

BELEGGINGS- EN BALANS-POLITIEK 19 . .

1. Welke is in het algemeen Uw beleggings-politiek? (o. a. in 't kort melding te maken van het standpunt t/o van:

a. de dekking Uwer verplichtingen in buitenlandsche valuta's;

b. aandeelen;

c. onroerende goederen anders dan voor gebruik van hoofd- en bijkantoren;

d. het maximum percentage van de getaxeerde waarde der onderpanden, hetwelk gij pleegt ter leen te geven (onder hypothecair verband).

2. Hoe is de onderlinge verhouding tusschen de verschillende beleggingssoorten bij Uw Maatschappij?

(Vaste Eigendommen, hypotheken, effecten, leeningen op schuldbekentenissen aan openbare lichamen, polisbeleeningen, prolongaties en effectenbeleeningen, andere beleggingen.) De bedragen en de verhoudingspercentages te noemen.

3. Indien in Uw Balans aandeelen in zuster- of dochter-ondernemingen (levensof andere verzekeringbranches) voorkomen, dan geve U daarvan hiernevens een specificatie met vermelding van de nominale bedragen, de koersen, waartegen zij in de Balans zijn opgenomen en eventueel van het obligo, hetwelk er op rust.

4. Indien voor de waardeering der sub 3 genoemde aandeelen geen koersen zijn gebruikt, gebaseerd op openbare verkoopingen, waarop zijn de gebezigde koersen dan gebaseerd?

5. Hebt gij als actief in Uw Balans opgebracht aandeelen van levensverzekeringondernemingen, waarvan de portefeuilles door U zijn overgenomen en in Uw administratie verwerkt? Zoo ja, van welke ondernemingen en voor welke bedragen?

6. Heeft eenige actiefpost van Uw Balans (b.v. Debiteuren) betrekking op gelden, die nog door aandeelhouders verplicht gestort moeten worden op hun aandeelen? Zoo ja, hoe groot is het bedrag waarover het in totaal loopt?

7. Verstrekt gij leeningen geheel of gedeeltelijk zonder zakelijke zekerheid, t.w.

a. polisbeleeningen tot hooger bedragen dan de reserve volgens de door U gebezigde en in Staat 15 vermelde grondslagen van reserveberekening?

b. leeningen onder borgtocht?

c. andere leeningen?

Zoo ja, hoe groot zijn de bedragen, aldus uitgezet?

8. Zijn een of meer bezittingen van Uw onderneming verbonden voor een schuld, zonder dat dit uit de Balans of uit Staat 36 blijkt?

Zoo ja, welke?

9. Hebt gij verplichtingen of garanties, zonder dat deze iri de Balans of in Staat 3b tot uitdrukking komen? Zoo ja, welke?

10. Zoo gij in het afgeloopen boekjaar of in vorige boekjaren een portefeuille hebt overgenomen, zijn de activa tot dekking der op U genomen verplichtingen reeds ten volle aan U afgedragen?

Zoo niet, hoe groot is het ontbrekende en welke regeling is hiervoor getroffen ?

Sluiten