Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

258

259

STAAT L 14.

OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING VAN HE JEHEELE BEDRIJF IN HET BOEKJAAR 19 . .

VERZEKERDE? EDRAGEN. i)

Kapitaal- en rente-verzekering. I In herverzekering gegeven. Volksverzekering. In herverz. gegeven.

Omschrijving. Verzekerde Jaarlijksche verzekerde I K it , Jaarlijksche ... Verzekerde Jaarlijksche Verzekerde Jaarlijksche

Aanxal- kapitalen. rente. invaliditeits- ^aPltaal- rente. Aanta1, kapitalen. rente. kapitalen. rente.

rente.

1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 ïï 12

Vermeerdering door:

Nieuwe verzekeringen

Overgenomen portefeuilles .... Omrekening v. vreemde munt. . Andere oorzaken

Totale vermeerdering

===========^=============^===^ I

Vermindering door:

Overlijden

Afloop der verzekering ..... Wijziging der verzekering ....

Afkoop

Wanbetaling

Omrekening v. vreemde munt. . . Andere oorzaken

Totale vermindering

Saldo vermeerdering

„ vermindering

Stand einde vorig boekjaar . . .

Stand einde boekjaar

: _________ ________________ i

RECAPITULATIE.

Kapitaalverzekering f

Volksverzekering „

N.B. Door liquideerende ondernemingen aan den voet van dezen Staat op te geven, van , io x jaarlijksche rente

welken datum af nieuwe verzekeringen niet meer werden afgesloten.

Totaal verzek. bedrag (incl. herverzekering). f

;') De invaliditeitsrente blijft buiten beschouwing.

I Begin boekjaar:

Omrekeningskoersen ^sr~z—r—rr—— ■ 6 Rinde noekiaar:

Sluiten