Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

260

STAAT L 15.

ACTUARIEEL VERSLAG VAN DEN VERZEKERINGSWISKUNDIGE1) OVER 19 . . .

met vermelding van:

1. Een korte, maar nauwkeurige uiteenzetting van de gevolgde methode van berekening der reserve.

2. De wijze van vaststelling der premie, welke als bate bij de reserveberekening is in rekening gebracht.

Indien deze premie is gebaseerd op de grondslagen, vermeld in de kolommen 3 en 4 van Staat 16, dan is het bedrag, dienende tot amortisatie van een eventueelen zillmeraftrek, in deze premie op te nemen, ook al zou bij de berekening niet rechtstreeks van deze reservepremie worden gebruik gemaakt, b.v. bij afleiding der gezillmerde reserve uit de netto reserve.

Indien deze premie is afgeleid uit de bruto-premie, is de jaarlijksche opslag voor doorloopende onkosten en incasso niet in deze premie op te nemen en is te vermelden hoe gehandeld is met verhoogingen wegens extra-risico, termijnbetaling, winstopslag, medeverzekering van invaliditeits- of ziekte-risico, vrije uitkeering.

Indien deze premie niet is afgeleid uit de bruto-premie, en ook niet gebaseerd is op de in de kolommen 3 en 4 van Staat 16 voor de bedoelde verzekeringen aangegeven grondslagen, is aan te geven op welke grondslagen en volgens welke berekeningswijze deze premiën zijn afgeleid.

3. Eene opgaaf aangaande de afronding van ouderdommen en duren.

4. Eene mededeeling, of al dan niet rekening is gehouden met de correctie voor uitkeering dadelijk na overlijden.

5. De wijze, waarop verschuldigde rente, onverdiende premie en/of premie te-goed zijn berekend.

6. De wijze van voorziening in de toekomstige onkosten voor verzekeringen tegen koopsom, voor premievrij e verzekeringen en in de toekomstige onkosten na afloop der premiebetaling voor verzekeringen, waarbij de duur der premiebetaling korter is dan de duur der verzekering.

7. Eene mededeeling, of — zoo de gevolgde methode geheele betaling der eerste onkosten, betrekking hebbende op de productie van het afgeloopen boekjaar, onderstelt — onder de passiva der balans het nog niet betaalde deel der bedoelde onkosten is opgenomen.

8. Eene opgaaf van het bedrag der negatieve reserve, hetwelk c. q. op nul is gesteld, eventueel van het in de wiskundige reserve opgenomen bedrag tegen verlies door royement.

9. De methode van groepeering, indien zoodanige methode is gevolgd.

*) Indien er een wiskundig adviseur van Commissarissen is, dit verslag ook door deze mede te teekenen.

Sluiten