Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

266

STAAT S 1. DEBET.

WINST- EN VERLIES J REKENING OVER 19

Nadeelig saldo vorig boekjaar

Premiereserve eigen risico einde van het boekjaar

Uitkeeringen bij overlijden „ expiratie „ van renten.

Afkoopen levensverzekering

Totaal. | Herverz. Eigen risico. "1 "Tl f

T" | f —\r~

Renten aan spaarkassen

'Winstuitkeering contraverzekering aan spaarkassen (Staat S 3b) .

Herverzekeringspremiën

*Administratiereserve einde boekjaar

'Reserve voor nog te ontvangen administratieloon einde boekjaar 'Onkosten:

a. Algemeene onkosten hoofd- en bijkantoren . . . . f

b. Inspectiekosten

c. Provisie „

d. Kantoorhuur

e. Reclame

ƒ. Drukwerken en materieel „

g. Andere onkosten

Verlies op beleggingen der vennootschap *) f

Hier te specificeeren naar de balansposten

Andere lasten 2) f

Hier te specificeeren

Afschrijvingens) f

Gewone afschrijvingen (hier te specificeeren)

Saldo winst te verdeden als volgt:

extra afschrijvingen (specificeeren) f

„ reserves (specificeeren)

dividend „

tantièmes

dotaties (specificeeren)

spaarkassen

enz.

N.B. De volgorde der posten mag niet worden gewijzigd. Posten, die in het bedrijf der stande, dat de posten gemerkt met * in ieder geval moeten worden vermeld, ook al voegd, behoudens die, welke dienen ter specificatie van „Andere lasten" en „Andere contraverzekeringen ten volle in herverzekering hebben gegeven, moeten niettemin de !) Opgegeven moeten worden winsten en verliezen voortspruitende uit verkoop, uitloting, eigendommen enz., voorzoover deze niet rechtstreeks op een daartoe bestemde reserve zijn en andere activa is toegepast, moet dit in Staat 3 onder 2 worden omschreven en tevens 2) Hieronder o.a. op te nemen: betaalde rente voor opgenomen gelden. 8) Hieronder mede op te nemen: gewone afschrijvingen op vaste eigendommen, voor vingen op materiëel onder onkosten op te nemen. 4) Hierin op te nemen „Provisie op hypotheken".

267

CREDIT.

Onverdeeld winstsaldo vorig boekjaar f

Premiereserve eigen risico einde vorig boekjaar ........

* Administratiereserve einde vorig boekjaar . . . .

'Reserve voor nog te ontvangen administratieloon einde vorig boekjaar

Verzekeringspremiën

'Renten op beleggingen der vennootschap

Huren:

bruto huren f

Af: exploitatiekosten

•Administratieloon

Poliskosten (exclusief zegelloon) ■■'.'.'.'.'.{"

Provisie Herverzekering ■

Andere provisie 4)

Winst op beleggingen der vennootschap i):

Hier te specificeeren naar de balansposten

Andere baten f

Hier te specificeeren

Saldo verlies

onderneming niet voorkomen, mogen in het jaarverslag worden weggelaten, met dien verkan daarachter geen bedrag worden aangegeven. Geen andere posten mogen worden bijgebaten". Wel is binnenslijns splitsing van bedragen toegelaten. Ondernemingen, die de op de contraverzekering betrekking hebbende posten invullen.

koersstijging of daling van effecten, verkoop, waardevermeerdering of vermindering van vaste gebracht. Indien in het betrokken boekjaar een ander systeem van waardeering der effecten worden medegedeeld, welk voor- of nadeel die wijziging opleverde.

zoover zij niet rechtstreeks op een daartoe bestemde reserve zijn geboekt. Gewone afschrij-

Sluiten