Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

270

STAAT S 3.

TOELICHTINGEN OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 19..

1. In 't kort alle posten door te loopen en achter ieder bedrag tusschen ( ) het bedrag te vermelden van den overeenkomstigen post van het jaar te voren.

Mocht dit laatste in den aanvang moeilijkheden opleveren, dan kan de vermelding de eerste maal achterwege blijven.

Bij de korte toelichting kan c. q. verwezen worden naar een mogelijk meer uitvoerige mededeeling in den tekst van het Verslag.

Voorts moet deze Staat bevatten:

2. Een specificatie van de Posten Renten op de Beleggingen der Vennootschap en Huren en wel in den volgenden vorm op te nemen:

Renten van Hypotheken f

„ „ Effecten „

„ „ Aandeelen in Zuster- en Dochter-ondernemingen „

„ „ Leeningen op schuldbekentenissen

„ „ Polisbeleenigen ,

„ „ Prologatiën en Effectenbeleeningen

„ „ Andere beleggingen, incl. saldi bij bankiers . „

Totaal Renten . . . f Netto huren „

Totaal . . . f

Sluiten