Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT S 10.

LEENINGEN OP SCHULDBEKENTENISSEN, VERSTREKT AAN PROVINCIËN, GEMEENTEN, WATERSCHAPPEN, KERKELIJKE INSTELLINGEN, INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT E. D.

31 DECEMBER 19 . . .

to

00 4^

„ _ Verschil n . j _..

Volg- Datum 0or' Be' tusschen Bedra8 Balanswaarde Bij-

num- der Debiteuren, f?"" Duur. donf " Ren*e- n°minaaI schuld eind boek>aar- komende Toelich-

mer leening kehjk af" voet bedra*™ eind - waar" tingen.2)

bedrag lossing. bedrag" boekiaar- Koers- Bedrag. borgen.

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Leeningen der vennootschap.

f. . . . f f... .

Leeningen van spaarkas 19 ... A.

f. . . . f f. .. .

!) Het verstrekte bedrag eventueel na aftrek van ontvangen provisie. Deze kolom alleen in te vullen voor leeningen gSsloten in het boekjaar.

2) Indien de betaling der rente en aflossing achterstallig is, moet daarvan in kolom 13 mededeeling worden gedaan onder opgave van den vervaldatum der eerst onbetaald gebleven rente en/of aflossing.

N.B. Voor ondernemingen, die een vaste uitkeering toezeggen, dan wel het beleggingsrisico der spaaigelden voor haar rekening nemen en hiernaast een vaste rente aan spaarders toezeggen, vervalt de splitsing tusschen „Leeningen der vennootschap" en .Leeningen der spaarkassen".

Sluiten