Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

295

STAAT B 2.

STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN. 31 DECEMBER 19 . . .

A. Bezittingen.

Kas f

Effecten (Staat 3)

Hypotheken (Staat 4)

Vaste eigendommen (Staat 5) „

Bankiers, Spaarbanken, Girorekeningen (hier met namen te specificeeren):

Loopende renten en huren

Nog te ontvangen achterstallige contributiën, bijdragen

en heffingen

Andere bezittingen en vorderingen

(hier te specificeeren):

Totaal bezittingen . . . „

B. Schulden.

Premiereserve 31 Dec. 19 . . .*) f

Leeningen ten laste van het fonds (hier met namen te specificeeren):

Andere schulden

(hier te specificeeren):

Totaal schulden . . . f

C. Samenvatting.

Totaal bezittingen . . . f

„ schulden . . . „

Kapitaal . . . f

N.B. Wijziging van de volgorde der posten is niet toegelaten. Posten, die in het bedrijf van het Fonds niet voorkomen, worden niet weggelaten, terwijl geen andere posten worden bijgevoegd, behoudens die welke dienen ter specificatie van de posten Bankiers, Spaarbanken, Girorekeningen. Andere bezittingen en vorderingen, Leeningen en Andere schulden.

*) Hier op te geven het jaar, aan het einde waarvan de berekening het laatst is geschied.

Sluiten