Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

298

STAAT B 7.

ACTUARIEEL VERSLAG OVER 19 . . . met vermelding van:

h Een korte, maar nauwkeurige uiteenzetting van de gevolgde methode van berekening der reserve.

2. De wijze van vaststelling der premie, welke als bate bij de reserveberekening is in rekening gebracht.

Indien deze premie is gebaseerd op de grondslagen, vermeld in de kolommen 3 en 4 van Staat 8, dan is het bedrag, dienende tot amortisatie van een eventueelen zillmeraftrek, in deze premie op te nemen, ook al zou bij de berekening niet rechtstreeks van deze reservepremie worden gebruik gemaakt, b.v. bij afleiding der gezillmerde reserve uit de netto-reserve.

Indien deze premie is afgeleid uit de bruto-premie, is de jaarlijksche opslag voor doorloopende onkosten en incasso niet in deze premie op te nemen en is te vermelden, hoe gehandeld is met verhoogingen wegens extra-risico termijnbetaling, winstopslag, medeverzekering van ziekterisico, vrije uitkeering.

Indien deze premie niet is afgeleid uit de bruto-premie, en ook niet gebaseerd is op de in de kolommen 3 en 4 van Staat 8 voor de bedoelde verzekeringen aangegeven grondslagen, is aan te geven, op welke grondslagen en volgens welke berekeningswijze deze premiën zijn afgeleid.

3. Eene opgave aangaande de afronding van ouderdommen en duren.

4. Eene mededeeling, of al dan niet rekening is gehouden met de correctie voor uitkeering dadelijk na overlijden.

5. De wijze van voorziening in de toekomstige onkosten voor verzekeringen tegen koopsom, voor premievrije verzekeringen, en in de toekomstige onkosten na afloop der premiebetaling voor verzekeringen, waarbij de duur der premiebetaling korter is dan de duur der verzekering.

6. Eene opgave van het bedrag der negatieve reserve, hetwelk c.q. op nul is gesteld, eventueel van het in de wiskundige reserve opgenomen bedrag tot dekking van verlies door royement.

7. De methode van groepeering, indien zoodanige methode is gevolgd.

8. Eventueele afwijking van de te vorigen jare gebezigde methoden en/of grondslagen, met nauwkeurige opgave van den invloed dier verandering op het bedrag der reserve, hetzij berekend voor het begin, hetzij voor het einde van het boekjaar.

9. De behandeling in de reserveberekening van de overlijdensverzekeringen van kinderen.

10. De wijze van vaststelling van eventueel in de reserveberekening voorziene kosten van incasso (geschat gemiddeld percentage of werkelijk volgens de overeenkomsten met de boden verschuldigd bedrag.)

Sluiten