Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

LIEFDESBRIEVEN

O, lieveling, wat jij voor me bent, wat ik voel voor jou, dat is iets 200 onuitsprekeHjk-teers en toch zoo hevig en diep, - het beheerscht mijn wil, mijn gedachten, het beheerscht al mijn doen... Want, ik mag 't je wel zeggen, nietwaar? Je bent volkomen, zooals ik mij had gedacht, dat je was, al wat je zegt, al wat je doet, dat moet zoo zijn. Br kan me niet heelemaal goed uitdrukken, maar je begrijpt me wel, is 't niet? O, jouw leven zoo licht, zoo heerlijk mooi te maken, als jij het mijne doet, o, Heveling, ik hoop zoo, dat ik dat kan...

Weet je wel, dat ik gezegd heb: je kent mij niet? En juist geloof ik, dat jij de uitsluitend eenige bent, die mij volkomen kent, omdat ik me tegen jou alleen geheel heb uitgesproken.

Jouw Jeanne

Bussum, Parkzicht

Jeanne, ik wou zoo innig graag, dat ik bij je was, ik wou, vergeef me, dat ik je kussen mocht, tot ik je lachend zag opkijken, en je niets anders fluisterde dan: „Ga zoo door, want ik houd van je, en je maakt me gelukkig." Denk je wel eens aan de toekomst, Jeanne, als het altijd zoo zijn zal, als je met mij zal mogen doen wat je wil altijd-door, als ik zal mogen wezen, met jouw nooge goedkeuring, door aUe jaren, die komen zullen, heen, jouw wild-zachte, innighartstochteüjke, altijd jouw teedere, diep-Hevende slaaf? Want ik heb het je al zoo dikwijls gezegd, maar ik kan het toch niet zwijgen, omdat het altijd weer opnieuw in mij opkomt, de begeerte om het je directer en duidelijker, jou telkens en telkens weer doordringender te zeggen, ja, ik moet je zeggen nogmaals, dat ik je Hefheb meer dan mezelf, dat jij bent de onloochenbare godheid-opaard, en dat je dat voor mij zult bHjven door alle tijden, en dat ik geheel met mijn ziel en aUes, geheel alleen aan jou toebehoor. Wil je mij hebben voor altijd en altijd, zonder vermindering, zonder eind? Want je maakt mij zoo gelukkig en ik zal je ook gelukkig maken, en ik zal jou óók zoo gelukkig maken, omdat je (o, nooit-gedachte, onuitsprekeUjke heerlijkheid!) mij wilt toestaan om dat te doen. ik. heb je Hef, vlammend Hef, en dat volstrekt niet, omdat ik je zoo mooi vind aUeen. Ik vind je mooi, begrijp je, uiterHjk mooi, en dat mooi smacht ik om te hebben en te houden, omdat ik smacht het

Sluiten