Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

LIEFDESBRIEVEN

Toen je dat schreef van Borel ben ik een Amsterdammer gaan koopen, en nu heb ik zijn artikel gelezen. Ach, hef, ik kan wel begrijpen, dat zoo iets je oogenblikkehjk-onaangenaam stemt, maar het is toch eigenHjk niets, heelemaal mets. Zoo n jongen, en jij... een jongen, die zijn meester met sneeuwbaüen gooit! Zóó weinig zal jij het ook vinden, denk ik. Het is anders wèl verachtehjk-min en onnoodig-laag, om dingen, waar hij niets van weet, en die al zóó lang geleden zijn, met een mal soort genoegen op te rakelen, dingen, waarvan hij toont niets te begrijpen! O, Hef, ik vind 't zóó heerlijk, dat ik 't je niet zeggen kan, dat je er zóó mstig-kalm op geantwoord hebt, en ik dank je heel hartelijk voor de zending van dit eerste gedeelte.

O, Hef, ik moest schateren, om wat je over J. K. Rensburg schreef, - die heeft het wèl goed met ons voor! En de ülustratie is aHerleukst, - zeg, Wülem, geloof je weL dat er ooit nóg eens zóó'n prachtig portret van ons zal worden gemaakt? Ik vind het iets, om er een vers op te schrijven, - jij niet?

Wat je schrijft van het door Wülem Witsen van ons te maken portret, als hij dat zou wülen, dat vind ik een heeriijk idee. En o, ik hoop zoo, dat hij 't portret van jou-aüeen gauw stuurt; krijg ik 't dan héél gauw van je, Hef, zoo gauw als 't maar eenigszins mogelijk is? O, ik zou 't zoo graag, zoo dol, dolgraag hebben!

O, lief, mijn Hefste, je weet niet, hoe dankbaar-gelukkig 't me maakt, als je zoo ernstig en diep met me spreekt! O, 't geeft me zoo'n heerfijk-trotsch gevoel van voldoening, dat je me hoog genoeg acht, om me zóó je gedachten te geven! En, o, het zaligstreelende van dit besef: je voelt, dat ik je begrijpen zal!

„...als het samenspel van twee instrumenten, die ieder zichzelf bUjven, maar toch samen één zijn door de mooi-gemeenschappeHjke uitvoering van een magnifiek stuk levensmuriek, waartoe ieder van ons, als hij apart stond, slechts gebrekkig in staat zou zijn geweest "

O, Hef, dat klinkt me zoo mooi, zoo zaHg, zaUg-mooi, als je zoo spreekt, zóó, om altijd naar te luisteren, in genietende aandacht verloren... O, spreek toch veel, veel tegen me zoo, - ik houd van dat serieuse, zooals jij 't noemt, - ik geef er me heelemaal aan, zonder overleg of voorbehoud, heelemaal... ik luister, luister, in een intiem-verrukkende vreugd...

O, jij weet aües zoo goed, jij wÜt aües zoo goed, - ik vertrouw

Sluiten