Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE PERIODE

105

stoof zij achteruit, en onmiddellijk daarop ging de deur weer tusschen haar en mij dicht, en 's middags aan tafel, toen ik haar voor 't eerst weer zag, was ze buitengewoon vriendelijk.

O, lief, weet je, waar ik zoo blij om ben? Ik geloof hoe langer hoe meer, hoe meer je mij van jezelf vertelt, dat wij 't uitstekend met elkaar zullen kunnen vinden. Ik ben heelemaal niet bruut of een geweldenaar, zooals zooveel mannen zijn, en waar jij, geloof ik, het land aan hebt, en toch ben ik sterk en inwendig-hartstochtelijk. Jij bent innerlijk precies, wat ik altijd heb verlangd, maar nooit dacht te ontmoeten, en ik geloof ook van mezelf, dat ik in hoofdzaak ben, zooals jij 't wenscht. Nu sluit ik.

Met hartstochtelijke toewijding

jouw eigen Willem

Bereid je voor op den extra-ordinair flauwen inhoud van deze. Hierna beter! Ik beloof 't je, ik beloof 't je, lief!

Allerliefste, Allerbeste,

O, ik ben weer heel anders nu. O, nu ben ik weer een heel ander mensch, dan de ernstige, plechtige, zichzelf-onderzoekende Jeanne! Jouw antwoord heeft al mijn onrust weg-genomen, - want ik mag toch wel gelooven, hef, dat je alles meent, wat je zegt!

En nu net „ik-thema" is afgehandeld, nu wou ik je wel allerlei vroohjke verhalen gaan doen, om je aan 't lachen te maken, en te zorgen, dat je geen zwaar-vervelend-emstigen indruk van me houdt. Alleen heeft één zin me even tot nadenken gebracht: „Welke andere vrouw zou zoo over haarzelf hebben kunnen spreken, tegenover den man, waar zij mee samen wil zijn?" - of ik ook een beetje de grenzen van het zelf-respect overschreden heb, - maar ik dring die gedachte weg; ik meende dat ik doen moest, wat ik heb gedaan, en ik wil nu alleen maar dankbaar-verlicht en vroolijk zijn. Eerst krijg je de nieuwste Haagsche grap te hooren: „Jeanne Reyneke van Stuwe is nu niet langer „halr' maar „heel". (Je hebt nu die novelle in Nederland, waar dat op doelt misschien al gelezen. Enorm geestig, die Hagenaars, hè?... O!) Ook hoor ik, dat er van den preekstoel over „Half" is gesproken als „teeken des tijds".

Sluiten