Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

*45

je diepste weten en je zuivere gevoel, om mij weer te brengen op de oude hoogte, waar ik gewoonlijk rustig op sta.

Ik vind het zoo heerhjk, wat je zegt over dat staan van je op de grens van goed en kwaad. Want dat bewijst, dat, als iemand je gegronde reden tot kwaad-zijn geeft, hij het hard tegen je te verantwoorden zal hebben. Je bent niet gemakkelijk als het op je weg ligt om ongemakkelijk te zijn. En zoo ben ik nu ook precies. Ik ben heelemaal niet lichtgeraakt, of Heinigheden zwaar opnemend, ik laat veel over mijn kant gaan, maar als ik langen tijd in koelen bloede was gesard of getergd, of onrechtvaardig behandeld, dan heb ik altijd plotseling, op de juiste plaats, met vaste, kalme kracht er op los geslagen, zoodat het mannetje angstig in een hoek kroop, en verder zijn mond hield, omdat hij 't moest. Ik zal je daarvan wel eens wat vertellen, als wij, later, altijd samen zijn. Bedoel je niet iets overeenkomstigs, op jouw manter natuurhjk, met jouw „kwaad"?

O, dat je dat „demonische", zooals je 't noemt, wat ik ook heb, en ik geloof wel, iedereen, - in je voelt, daarover ben ik zaligrustig. Want ik hoef er niet bang voor te zijn, dat het zich ooit tegen mij zal keeren, want ik weet, dat ik daar nooit aanleiding toe geven kan, noch zal, omdat ik te veel en te diep voor jou voeL Maar de onzegbare heerlijkheid is, dat er zóó iemand naast mij komt te staan, die ik begrijpen kan, en die mij ook begrijpen zal, als ik soms in den harden strijd des levens mij met ijzeren vuist verweer. Jeanne, lieve Jeanne, ik leg mijn hoofd op je schoot; strijk maar even, toel met je handje over mijn haren, zooals je wel eens meer deed, want ik zweer je, ik zal maken, dat je goed blijft, en ik zal je verdedigen met alles wat in mij is, tegen alles wat jou kwaad wil, ik zal alles doen, wat in mijn macht is, om je te maken een gelukkig en rustig-bhj mensch!

En je kunt er zoo zalig-zeker van zijn, dat als je bij me „biecht", zooals je 't noemt, het mij even heilig is, als mijn eigen diepste gedachten dat zijn, en waarvan de menschen niets weten.

Vanmorgen kreeg ik aheen je vers. Arm, Liefl Schrijf mij eens, of deze brief met zijn bedaard-krachtige, ernstige gevoeldheid ie wat heeft opgebeurd.

Teeder kust je op je mooie voorhoofd en oogen, je

je altijd liefhebbende Willem

Sluiten