Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

296

LIEFDESBRIEVEN

wil weet door te zetten, wanneer ik dien eenmaal ergens op heb gesteld.

Je hebt mij 2ooveel pleizier gedaan met je ge2egde: Je uiterhjk 2ou mij heel weinig kunnen schelen, als je een ander innerlijk had. Zie je, dat vind ik goddehjk. Want, nietwaar, Lief, onze lichamen yy» toch maar de toevallige dragers van onze zielen, en nu moet ik nog even doorgaan op het thema, waar ik het gisteren ook over had. Ik geloof, dat voor onze ijle 2ielen de stoffelijkheid onzer lichamen het groote beletsel is, om tot een volkomen vereeniging van ziel met ziel te geraken, en dat daarom op de^e aarde een ideale zielsverbintenis een onmogelijkheid is. Je zei eens: Als ik je ziel gewaar kon worden. Maar die wordt je gewaar door mijn woorden, door mijn onbewuste daden, door mijn gedachten, die ik je vertel. En ik geloof volstrekt niet, dat kussen enz. een uiting van een ?/*/rdrang is, maar uitsluitend de uiting van een lichaamsèrmg. En dat geloof ik, omdat zij, die weinig ontwikkelde zielen hebben, de zielszieken en de laanlczinnigen zelfs, dien aandrang even goed ondervinden. Ik herinner me een romannetje: „Chair", van Eugène Montfort, waarin twee geliefden in een extatisch moment elkander toeroepen: „Mais approches donc, approches! Ah, pourquoi n'approches-tu pas!" Maar de lichamen beletten, zonder dat zij de reden begrijpen, de zielenadering. Ik denk, dat dit voor oppervlakkige menschen nogal belachelijk klinkt, maar ik geloof, dat het in waarheid, aUesbehalve belachelijk is. Zoo is er ook een sonnet van Hélène Swarth, dat ik hier bijschrijven zal, omdat het precies mijn gedachten weergeeft.

Lief, zeg me nu eens, of je vindt, dat ik ongenietbaar-zwaar ben door zoo te redeneeren, of heb ik een beetje gelijk? Of vind je 't vervelend, om er nog meer over te spreken, Lief?

Ik dank je nog eens heel innig en hartelijk, Lief, voor al de moeite, die je zoo aherhefst en vriendelijk voor me neemt, wat mijn verzen betreft. Ik ben er je zoo onuitsprekelijk dankbaar voor.

Ontvang in gedachten een innig-erkentehjken zoen van haar, die is en tot in eindelooze tijden blijven zal

jouw eigen Jeanne

Wanneer een ziel met ingespannen krachten, Gedreven door geheime svmpathie, Streeft naar een ziel, die haar bernint, en die

Reeds jaren lang op haar is bhjven wachten,

Sluiten