Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

3°5

heb, dan ik er eigenlijk van had kunnen hebben? En dat ik daardoor ook nooit zoo gelukkig ben, als de omstandigheden me toelaten te zijn? En daarom vind ik 't zoo goddelijk-lief van je, dat je er niet met boosheid tegen ingaat, maar medelijden met me hebt, want dat bewijst, dat je me begrijpt, en er me langzaam over heen helpen wilt. Het is een gebrek in me, een onvolkomenheid, ik heb 't je, geloof ik, al meer gezegd, en wat het ergste is, niet alleen hinderlijk voor mij zelf-alleen, maar bijna even erg voor anderen. Arme, arme Lief! Je bent zoo verschrikkelijk, ontzettend, onuitsprekelijk goed voor me, en ik vergeld je zóó! Ik hoef 't natuurlijk heelemaal niet te zeggen, dat ik niet zoo was met een opzettelijke bedoeling, want, Lief, ik denk, dat ik zelf nog veel verdrietiger dan jij ben geweest, maar heusch, 't spijt me toch zoo, omdat je 't zoo goed en lief be^ doelde en ik 't als 't tegenovergestelde opnam. Ach, wat ben je toch eenig goed, wat ben je vreesehjk hef en goed, om me zoo terug te schrijven; ik dank je, ik dank je, heel innig en diep ervoor.

Voel nu mijn armen heel vast om je hals en mijn zoenen van warme dankbaarheid op je heele gezicht, - want o, ik houd zoo van je, ik houd zoo van je, en ik ben je zoo dankbaar, Lief, heve Lief!

Voor altijd-en-altijd

jouw eigen Jeanne

Wat ben ik ontzettend-bhj geweest met je spoedbrief, dien ik vóór den eerste ontving. Ik heb toen gewacht, tot de post dien ook had gebracht, eer ik aan je begon te schrijven.

O, Wülem, Wülem, wat ben je toch eindeloos goed en zacht en vriendelijk en geduldig en hef tegen me, altijd-maar-door! O, Lief! Lief! ik zal je tot in eindelooze tijden daar dankbaar voor zijn!

* *

Bussum, Parkzicht

O, Lief, wat ben ik bhj met je brief. Lk hoop nu maar, dat het achteraf óók zoo bij je is, en dat je niet doorgegaan bent op je droefheid. Want waarachtig, je hebt dien zin van mij verkeerd opgevat, en er iets uit gehaald, wat er heelemaal niet in stond. Want geloof mij toch, mijn gevoel-voor-jou is onwrikbaar-constant.

Sluiten