Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

307

veel andere artiesten doen. Je bent, kortom, een mensch, wier verschillende kwaliteiten zich harmonisch verhouden en juist op de normale hoogte blijven.

Ik heb dit allemaal nu uiteen-gezet, niet om je te vleien, want dat doe ik liever niet, en daar zou jij, geloof ik, ook niet van gediend zijn, neen, ik heb het je gezegd, om je een duidelijk begrip te geven, wat ik van je vind, en daardoor de overtuiging bij je op te wekken, dat mijn gevoel voor jou iets waarachtig-constants is, omdat het gerechtvaardigd is ook voor mijn begrijpende verstand.

En nu, Lief, eindig ik maar weer, en blijf altijd

geheel jouw eigen Willem

* *

Bussum, Parkzicht 29 Juni '99

Ja, Allerliefste, ik begin maar weer eens aan jou te schrijven.

Heusch, lieve Lief, je moet mij nooit om vergeving vragen voor iets, wat je toevallig gedaan mocht hebben, en dat niet jjijzonder pleizierig voor mij was. Want ik voel het zoo goed: je doet die dingetjes nooit uit een opzettelijk-kwaden wil tegen mij, en zoodra je zelf inziet, dat je, door je hartstochtelijke natuur, iets te haastig beoordeeld hebt, sla je om, en bent weer hetzelfde vriendelijke Lief. Ik verzeker je, ik ben nog heelemaal-nooit ook maar eenigszins kwaad op je geweest, en heb zelfs geen onaangenaam gevoel tegen je gehad: ik werd alleen maar treurig, dat het nog met zoo goed tusschen ons ging, als het zou kunnen. Maar toch hield ik daaronderdoor altijd het geruste bewustzijn, dat ik volkomen-zuiver en -goed en -open tegenover je sta, en dat jij in je diepste diepte precies zoo bent jegens mij.

Vandaag verkeer ik natuurlijk in een soort van inwendige spanning, hoe dat nu wel met Veenstra zal gaan. Uit een van je brieven hoorde ik, dat je vandaag waarschijnlijk zou gaan. Ik zal er dus maar niets meer over schrijven nu, want als je dezen ontvangt, is je bezoek hoogstwaarscWjnlijk al afgeloopen en heb ik misschien al bericht van je gehad.

Wil ik nu eens heel intiem met je zijn en mijn diepste zielegedachten voor je blootleggen? Zie je, weet je wat ik zoo prettig vind van

Sluiten