Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

308

LIEFDESBRIEVEN

het geëngageerd zijn en van het trouwen natuurlijk ook? Wat ik het eigenhjk-prettige er van vind? Luister eens; de menschen op de wereld zijn allen individuën, eenlingen, wereldjes op zichzelf, die tot zichzelf beperkt zijn en in zichzelf opgesloten, die allemaal onderling wel soms goed voor elkander zijn, maar toch veel vaker kwaad, en in de allermeeste gevallen geheel onverschillig en neutraal bij elkander staan. Maar als nu twee individuën elkander lief krijgen: ik bedoel niet met een uiterlijke, oppervlakkige zinnenliefde, die niet tegelijk iets anders is, deze blijft toch op den duur heelemaal niet bestaan, neen, als twee individuën elkander lief krijgen, omdat hun geestelijk Zijn zich onweerstaanbaar tot elkaar aangetrokken gevoelt, zooals dat van mij naar jou het geval is, en zooals ik hoop, en waag aan te nemen, ook wel van jou naar mij zal zijn, dan komt er een heerlijke en beiden gelukkig makende harmonie, de scherpe en harde en hoekige kanten, die ieder wezen tusschenbeiden heeft, worden en blijven zacht en willig tegen elkander van weerskanten, hun atmosferen, om zoo te spreken, vloeien ineen en worden tot één enkele atmosfeer om hen Beiden, waarin zij, samen zich voortbewegend en elkander dikwijls in de oogen ziend, veel aangenamer zich voelen en veel kalmer en blijder en voorzien van meer rustige kracht om hun werk te doen, dan zij hadden, toen ieder apart nog stond.

Kan je daar niet een beetje inkomen, Lief? Of heb je daar zelf, met half bewustzijn, ook misschien wel eens zoo over gedacht?

Zie, Lief, ik wou je zoo graag wat innerlijke gerustheid geven, en daarom spreek ik zoo tegen je uit, wat ik inwendig voel en voor zeker houd. Want ik ken je genoeg om te weten, dat je een gevoeHgserieuse vrouw bent, en dat je dus niet mijn diepste gedachten, die ik mij nu bewust maak, schertsend zult gaan uitlachen of ze houden voor een spel van mijn fantasie. En merk je nu niet, Lief, dat mijn gevoel voor jou heel iets anders is en veel meer dan een oppervlakkige verliefdheid of zoo iets? En voel je nu niet, Lief, dat ik inwendig geen kwaad mensch ben, al heb ik mij in verzen van jaren geleden, als antwoord op spot en wreedheid in 't private leven wel eens bitter en scherp tegen anderen geuit? En buitendien, ik heb je lief, zooals ik nog nooit iemand heb kunnen Hef hebben, zooals ik zelf niet wist, met mijn bewustzijn, dat ik Hefde in mij had.

Die hooge en zuivere Hefde heb jij bij mij weten op te wekken, en het kan je nu toch wel een vreugd en een voldoening en een

Sluiten