Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

3i9

als je er een beetje ben gewend, en je er je dus beter thuis gevoelt. O, 't zal wérkelijk zoo heerlijk zijn, als je hier woont, omdat we dan nooit meer onze woorden behoeven te kiezen en te overwegen, en onze omvangrijke gedachten moeten dwingen in een beperkten vorm. Dat is 't, wat ik zoo vreeselijk op brieven-schrijven tegen heb, en ook, dat het zoo heel gemakkelijk aanleiding geeft tot misverstand.

Wat heerlijk moet 't zijn, om in zulke groote steden te hebben gewoond. Je leert ze dan pas eigenlijk goed kennen. Er logeerende zie je meestal alleen het oppervlak.

't Is méér dan verrukkelijk, dat je de grootere vellen papier even gemakkelijk vol-krijgt als de andere. Want hoe langer ze zijn, je brieven, hoe méér genot ik er van heb, ik zou eigenlijk wel den heelen dag lezende willen bhj ven, wat je schrijft!

Lieve Lief, ik vind 't goddelijk-lief van je, dat je mijn verzen critisch leest. Stuur je me de losse velletjes óók terug? (als er iets bij mocht zijn, wat misschien wel 't geval is, want iets kan nog wél eens eerder in een bundel dan in een tijdschrift, is 't niet?) Je krijgt heusch alles weer terug. Want je hebt gezegd, dat je daarop gesteld bent, en dan doe ik 't natuurhjk, Lief.

O, Wülem, leeryjf' mij de zee hef hebben, en er niet meer bang voor zijn, want ik geloof, dat houden-van-de-zee een onbeschrijflijk genot is!

Ik verlang erg naar de N. G. Die komt morgen misschien. Dag, goede, heve Lief, met een hartelijken zoen

jouw eigen Jeanne

* *

Bussum

AUerüefste,

Je zult wel moeten lachen om dit reuzenpostpapier, maar 'tis 't laatst van de maand en al mijn papier is op. Morgen wacht ik echter weer wat geld, en dan schrijf ik je weer op aardige veüetjes Zooals gewoonhjk.

Wat heeft je dat eigenhjk een moeite gekost bij Veenstra, arm Lief ! Ik bhjf je er innig dankbaar voor, en met mijn armen teeder om je heen, kus ik je hef op je heldere voorhoofd, dat zich, als het noodig is, zoo flink weet te weren.

Sluiten