Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

35i

gewoonlijk wel iets gedaan kan worden, - terwijl het andere, omdat het psychisch is, gedragen worden moet!

Lief, het eenige, wat me voor die vreemde, onrust-gevende zielsziekte een geneesmiddel kan zijn, is ernstig en geregeld werk. En dat zal ik nu, o, groot geluk, krijgen, wanneer ik aan Walden beginnen kan. Je zal zien, Liefste, als nu maar eerst mijn dichtbundel klaar is, en ik prettig-geregeld aan 't vertalen kan gaan, dat je dan geen klaag-brieven meer van me ontvangen zal. Lief; bedenk altijd maar, als je er een beetje verdriet van hebt, dat ik zélf nog véél meer inwendige droefheid heb omdat ik je niet anders schrijven kan.

Ik neem je hoofd tusschen mijn beide handen, en zoen je, want, o, ik kan niet buiten je 1 en ik houd van je, o, ik houd zoo van je, voor-altijd en door-alles-heen, met dezelfde teederheid, dezelfde overgave en hetzelfde verlangen!

Tot aan het einde der tijden

jouw eigen Jeanne

* *

Bussum, Parkzicht

Allerliefste Engel,

Eerst wat over die ontvangst van brieven door jou. Ik kan het heusch niet helpen: de Bussumsche post is een vreeselijk ongeregeld ding; ze doen daar alles maar, zooals 't in hun kraam te pas komt. Dat merkte ik nog, toen ik zooeven op het postkantoor was om postzegels te koopen: daar stond een dame vóór mij, dochter van Mevr. v. Hoogstraten, die op de kolonie Walden woont, en die beklaagde zich, dat haar mama telegrammen, die 's middags om drie uur te Bussum ontvangen waren, 's avonds om 7 uur pas kreeg, tegelijk met de brieven, die de besteller daar kwam brengen.

Ik begrijp nu bijv. van wat je zegt, niets. Want ik heb toch gisteren in den loop van den dag een, brief op de post gedaan, dien je dus gisteravond had moeten nebben. God, Jeanne, het spijt mij zoo, en ik doe zoo mijn best, maar ik kan het heusch niet altijd helpen. Buitendien zit ik in de laatste dagen weer wat in de zenuwachtigheid, en dat kan ook wel gemaakt hebben, dat ik een beetje onregelmatiger schreef, ofschoon ik toch, geloof ik, evenveel

Sluiten