Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

361

teere, - dat heb ik ook wel eens gehad, plotseling, maar dan héél kort.. Er moeten dan geen hinderende dingen om je heen zijn, je moet heel-aüeen wezen met je kalme, zachte gedachten, - en dan zie je alles, of 't was in een stillen droom, naïef onbewust, maar opperst-gevoelig zie je alles aan, - je voelt je naïeveteit, als 't ware, is 'tzoo niet?

Toen op diezelfde oogenblikken, of eigenlijk den heelen avond ben ik, wèl anders, maar toch zoo vreugdig bewogen geweest. Het was na de ontvangst van je brieven, en ik was toen volkomen onder den indruk van den terugslag op mijn bedroefdheid-van-den-heelen-dag.

O, Lief, wat is dat toch opmerkelijk en eigenaardig, dat wij weer dezelfde woorden tegelijk hebben gebruikt! O, ik vind het heerlijk, verrukkelijk, zie je, dat in onze hoofden develfde gedachten blijken rond te gaan.

Tot morgen, eenig, eenig Lief!

Zacht-teeder zoent je

jouw eigen Jeanne

* ft

Liefste, Nu ben je waarschijnlijk in Amsterdam, om bij 't promoveeren van Boeken te zijn. Vertel je me er eens iets van? Want ik zou 't wel aardig vinden een beetje te weten hoe dat gaat.

Ik heb gisteren Walden aan Veenstra gestuurd, en hoop nu maar, dat ik 't gauw terug-krijg, want ik verlang erg, er aan te kunnen beginnen.

Als je niet veel tijd hebt, zal 't nu misschien te laat zijn, om je nog meer verzen en de fragmenten te sturen en toch wou ik zoo vreeselijk graag je oordeel er over weten. Maar, toe, Lief, wil je me in elk geval gauw de andere verzen zenden, de schriften en de losse blaadjes, wü je? Als ik ze niet zoo dringend noodig had, zou ik er je niet zoo dikwijls om plagen. Want ik weet wel, dat ik je veel moeite geef. Maar ik moet ze nog aUemaal copieeren, aUe verzen voor den bundel, en 'tis al zoo gauw ij JuU.

O, Wülem, 't is zóó heerüjk, dat üc nu weer heelemaal beter ben. Ik geloof eigenhjk, dat het al de vorige maand begonnen is, en aldoor erger werd, dat onnoembaar-verschrikkeüjke, waar ik machteloos aan overgeleverd ben. Maar nu is het weg, - en ik zal er me met

Sluiten