Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

373

jouw leven, Liefl zal zoo vreugderijk wezen, als maar het leven van een mensch kan zijn door het prachtig-willend toedoen van een medemensch. Ik heb den vasten wil om voor jouw geluk te leven, want ik voel, dat je ook mij geluk wilt geven, waarmee je maar kan. Ik zal nooit optreden als je heer en meester, zooals andere mannen dat wel plegen te doen, maar alleen als je je liefhebbende medemensen, en we zullen met ons beiden een tempel bouwen van hoog en klaar, maar inwendig-gepassioneerd geluk, waar de menschen öm ons alleen maar den rustig-vriendelijken buitenkant van zien. Ga je nu misschien niet een beetje voelen, dat ik je liefheb, en hoe ik je liefheb, en hoe ik in de Toekomst, waarvan dit Heden het voorspel is, altijd met je samen wil zijn? Heusch, ik wil niet je beheerscher wezen, maar je steun en je troost.

Tij hebt het wonder aan mij gedaan, waar ik niet meer aan wou gelooven: jij hebt mijn vertrouwen in de menschelijke ziel hersteld; want door het leven droef-wijs geworden, geloofde ik nog aheen maar in mij zelf, maar zonder eenig animo, maar nu, o, mijn Zielslief, geloof ik nog meer dan in mijzelf, in jou. Wil je mij aannemen, Lief! als jouw eigendom, maar ook ais helper en sterker en je behoeder voor nü en altijd?

Tot Maandag, Liefste! tot morgen!

Teeder kust je met zielsovergave

jouw eigen Wülem

* *

O, Liefste, morgen! ik ben zoo zalig-blij, ik vind 'tzoo verrukkend-heerlijk, dat je komt! Want één gesproken woord van jou geldt méér dan nóg zooveel brieven. Vind je dat zelf ook eigenlijk niet, Lief? Nu weet ik pas, hoe erg ik er naar heb verlangd weer eens met je te praten, je stem weer eens te hooren, nu het werkelijk gebeuren zal. O, Lief, wat zal dat later toch innig-prettig wezen, als we aües altijd dadelijk aan elkaar kunnen vragen, en er nooit meer door brieven een misverstand of wat ook, kan ontstaan.

O, Lief, ik ben zoo gelukkig, gelukkig met je brief van vanmorgen. Ik kan je niet zeggen, wat een blijde vreugd die me gegeven heeft. Je bent zoo goed, Lief, zoo hef en vriendelijk en zacht, en ondanks aües bhjf je altijd dezelfde voor mij. 't Verheugt me zoo

Sluiten