Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE PERIODE

385

Liefste, mijn Eenige! Wat maak je me toch wonder-, wondergelukkig met je brieven! Al je woorden zijn me zoo dierbaar en lief, en geven me zoo een groote en heerlijke vreugd. Lief, dat ik nu weet, nu voel, nu begrijpen mag, dat je niet alleen in 't beden van me houdt, maar dat dit ook in de toekomst zoo blijven zal... dat jij van mijn liefde, zoowel als ik van de jouwe alle heil verwacht. .. dat wij, door eigen, vrijen wü, onscheidbaar verbonden zijn voor altijd en altijd, - door aüe tijden heen! Mag ik zoo spreken, Lief? O, Wülem, ik zeg je, ik durf het hoog geschenk van je zelf te aanvaarden, omdat ik jou hetzelfde geef: mijn leven geef ik je, mijn heele Zijn, mijn aües geef ik je, - in goddeüjk-zalig geluk] dat te kunnen doen, dat te mogen doen. Mijn kracht, mijn wü, mijn gedachten zijn voor jou, absoluut, uitsluitend en aüeen voor jou, er zal nooit iemand zijn, er is zelfs nooit iemand geweest, die ook maar het kleinste deeltje van mijn Zijn in zijn bezit heeft gehad. Alles is voor jou, Wülem, aües! Volkomen, onverdeeld en voor altijd behoor ik je toe, - met aües wat ik ooit geweest ben, ben, of worden zal. O, Wülem, wat ik geven kan aan liefde en teederheid, dat heb ik, wachtend op wie het waardig zou zijn, diep in mijn ziel bewaard, - en daarom, Lief, kan je er zoo zeker van zijn, dat jij alles van me hebt, en altijd hebben zal, - en dat mijn zielsovergave volkomen is en altijd-durend en altijd-dezelfde-bHjvend. O, ik heb je Hef 1 en ik wensch niets meer, ik verlang niets meer dan de wetenschap, dat jij óók van me houdt! O, Lief, Lief!

WÜlem, mijn Hefde voor jou wordt altijd nog vaster en dieper en inniger in me, en weeft zich al sterker ineen met mijn leven. En dat maakt me al Wijder en rustiger en gelukkiger, begrijp je dat, Lief?

Ik zal je den ring sturen, precies op de wijze zooals je er om vroeg. Van Kempen stuurde ze vanmorgen al, gauwer kan 'tal met, hè? De verzen krijg je dan tegdijk; ik denk ze Maandag wel overgeschreven te hebben, dat is tijdig genoeg voor den ring, is t met? O, ja, ik heb je manchet-knoop gevonden op mijn kamertje, en zal dien er dus ook bij doen.

Dag, Liefste, Liefste. Ik leg mijn wang tegen de jouwe aan, en kus je, heel even, zacht.

jouw eigen Jeanne

Sluiten