Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

414

LIEFDESBRIEVEN

Nu, Lief, 'tis nu na de koffie en kwart over éénen; ik ga nu deze nog even naar de post brengen; dan krijg je hem waarschijnlijk vanavond nog.

Zacht kust je je onveranderlijk getrouwe

eigen Willem

* *

Liefste, Zooeven ontving ik je brief, dien je vanmorgen bij Koderitsch schreef. O, Lief, ze zijn me zoo'n onuitsprekelijke weelde, je brieven, zoo'n zalig-makend, altijd-durend genot! O, Willem, ik voel me zoo goddelijk-rustig en goddeHjk-bBj, - o, ik zou wel altijd maar aan je door willen schrijven en dan al maar herhalen: „Je maakt me gelukkig, je maakt me gelukkig!" O, te weten, dat jij houdt van mij, en dat mijn gevoel voor jou nu zoo volmaaktzuiver en zoo prachtig-menschelijk is, - dat is een onnoembare, hemelsche zaligheid! Willem, Willem, ik heb je lief, ik heb je Hef, zoo diep, zoo innig-mooi, zóó waarachtig-volkomen, als ik niet wist, dat ik Hefhebben kon! Ja, ik heb jou noodig, - het is een trotsche bekentenis, die ik je doe, - ik heb jou noodig om te worden, waartoe ik-aUeen geen krachten zou hebben gehad. Jij zult me maken: harmonisch-verstandig-gevoeHg; jij zult me leeren in het juiste midden te bHiven, waar ik nu altijd tot uitersten verval. Nu ben ik: óf overgevoeHg, week, - óf al te krachtig-verstandig, hard. En door die ongelukkige disharmonie in me, Hjd ik zélf het meest. Begrijp je nu, Lief, dat je, als je mij naar jouw verlangen vormt, in de eerste plaats mij gelukkig maakt, en dan pas jezèlf? O, Lief, neem dit als een klare waarheid aan: dat ik niet meer zonder je leven kan, dat ik zonder jou absoluut niet weten zou zelfs, hoe ik leven moest! Jij hebt, geheel onbewust, mijn Hefde tot volmaking gebracht; jij hebt, door je doen en je woorden gemaakt, dat ik in de eerste plaats den menscheHjken mensch Hefhebben moest, en niet in de eerste plaats het beeld-van-mijn-geest. O, Lief, Lief! 'tis zoo goddelijk-zalig je Hef te hebben, je zóó Hef te hebben, - zóó, alsof ons beider Hefde maar één gevoel was, een eenig gevoel! Nu begrijp je wel, wat ik hiermee bedoel, niet, AUerHefste?

Liefste, ik was ook zoo bHj met wat je over mijn Heve Moeder schreef. Die eenvoudige handeHng van haar nam dadeHjk zooveel

Sluiten