Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE PERIODE

443

Weet je, wat ik zoo prettig vind, Lief? Dat ik een brief kreeg, dien je denzelfden dag hebt geschreven, dus dat ik nu je vandaagstemming ken. O, Wülem, ik moet nog aldoor in mezelf lachen om je rijm-brief van gisteren. Van tijd tot tijd schieten me weer regels te binnen, die me doen schateren. B.v. die naneef, die als hoogere burger-scholier niet in een hoogere klasse kan overgaan, als hij de zwier- en gloed-voüe rijmen niet gelezen heeft... en dan dat zeggen van mij: „Zoolang je geëngageerd bent, büjf je tenminste vrij..." o, Wülem, alsof ik 't ooit om die reden zou hebben gezegd!

O, Wülem, Liefste, je zegt, dat ik niet méér houd van jou, dan jij van mij, - maar laat ons dan zeggen „geüjk", want ik minder, dat kan in geen geval, absoluut niet, Lief! Want ik voel me nu zoo büj-gelukkig met het heerüjke vooruitzicht, dat ik je gauw terug zal zien. O, Wülem, ik vind 't verrukkelijk, zie je! Maar laat ik er nu nog maar niet te veel van zeggen, vóór ik de uitnoodiging heb. Je zegt: „Je kan weer met den laatsten trein naar den Haag gaan, als je absoluut wüt." Maar, Lief, wat zou ik anders moeten doen? Er is niet aan te denken, dat de C's plaats voor me hebben, en dan, we zijn elkaar immers volkomen vreemd, ze zouden me dus toch niet vragen. Maar in elk geval hebben we toch één heerlijken dag, hè, Lief?

Een innigen zoen van

jouw eigen Jeanne

Ik kreeg de huwehjksaankondiging van H. en D., ik zal hun een hartelijk felicitatie-briefje schrijven.

* *

Liefste, Ik heb H. en D. een aardig briefje geschreven. Was 't in Amsterdam niet vreeseüjk warm? t Was aardig van je, dat je me eerst waarschuwde, hoe er misschien geen brief van je zou komen, en dubbel aardig, dat ik er toen tóch een kreeg. Maar Lief, heusch, ik zal niet meer klagen en zeuren over je brieven: ik weet immers wel, dat je altijd aüe moeite doet, om me een teleurstelling te besparen. Ik zal, ik beloof 't je, voortaan heel geduldig afwachten, wat de post over me geüeft te beschikken. Want 'tis zoo verschrikkeüjk vervelend voor je, telkens geklaag te hooren over dingen, waar je toch absoluut niets aan veranderen kan. Lief, ik

Sluiten