Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JI2

LIEFDESBRIEVEN

naar het stadhuis zullen rijden. Onze eerste begroeting zal dus zijn bij totaal vreemden (voor mij althans) maar enfin, dat kan niet anders. Verder schrijft Hein ook, dat ze geen tête-a-tête bedoelden, maar een ontbijt-serviesje, en dat hij zich daarin had vergist. Ik weet het verschil daar niet goed tusschen, maar ik denk toch wel, dat het goed zal zijn, want het is heusch een snoezig serviesje.

O, Lief, wat is deze brief veel langer geworden, dan ik oorspronkelijk had gedacht, maar je zal 't wel niet naar vinden, zoo ik hoop. Dag, lieve Allerliefste!

Een teederen zoen van

jouw eigen Jean

* *

Bussum, Parkzicht

O, Lief, waarom zou ik je niet goed mogen noemen, als je het waarachtig bent, spontaan en naïef, in echte, aanbiddenswaardige onbaatzuchtigheid, die je niet eens bewust is, en die je vergoddelijkt tot een soort van „Uebermensch". Zeg nu niet, Lief! dat ik hier in opgewondenheid spreek: want wat ik hier zeg, zeg ik wèl in ontroering, maar toch diep-in zalig-kalm.

Lief, en wat jij noemt je „zwakheid", dat is heelemaal geen eigenlijke zwakheid; 't is alleen een opperste gevoeligheid voor mdrukken. Nu is 't alleen maar de kwestie, of die indrukken, die van buiten-af in je vallen, werkelijk zuiver en onveranderd in je bewustzijn komen, zonder dat je er zelf iets bij doet, of ze wijzigt naar je stemming-van-'t-oogenblik. Je vat wel eens iets heel anders op, dan het rustig-bezien, dan het, objectief-waargenomen, zou wezen, dus dan het werkehjk is. De indrukken van buiten worden wel eens in je zelf, buiten je bewustzijn om, vervormd tot heel iets anders door je subjectieve sternming. Maar die subjectiviteit van jou, waaraan je soms hjdt, is daarom toch niet een van de onverdrijfbare essentiëele elementen van je ziel. Je ziel is zóó ontzettend gecompliceerd, en ieder ding daarin is, evenals het paarlemoer zoo verschülend, naar gelang van het licht, dat het beschijnt, dat je, door zóó over je ikheid te praten, als je wel eens doet, jezelf zeer eenzijdig voorstelt, veel banaler en nucnter-ahedaagscher dan je in werkehjkheid bent. En redeneeren doe je gelukkig óók niet altijd! redeneeren is in subtiele zielskwestie's eigenhjk een dom-

Sluiten