Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$26

LIEFDESBRIEVEN

overtuiging moest komen, dat ik geheel eenzaam stond op de aard. Ik was daarom niet de andere menschen gaan haten, ik apprecieerde wel ahes, wat ik moois en goeds en aardigs 2ag, maar het bleef toch altijd een eenigs2ins koele, mij2elf als het middelpunt aanziende appreciatie, waar mijn diepste 2iel buiten bleef. Maar nu ik jou heb leeren kennen, hoe is dat alles nu langzaam-aan veranderd! Ik spreek, zooals het is, hier van langzaam-aan. Want dat moet jou een bewijs 2ijn, dat ik hier niet praat over een oppervlakkige emotie van me, maar over een diep-gaand en mijn heele Zijn overneerschend gevoel. En ik vraag maar één ding van je: geloof me, o, geloof me, o, eenig Lief! Ik ben niet, wat men noemt, een opgewonden standje, en weet dus precies, wat ik 2eg. Ik heb je hef, ik heb je hef, ik heb je 2onder terughouding en 2onder einde hef! Hoor je 't, Jean? hoor je 't, 2onder-vergehjking-Eenige, die heerscht over mijn Heden, en heerschen 2al over mijn Toekomst, en wier Zijn door mijn heele leven zich breidend, mi] zalig zal maken door haar ahes absorbeerenden gloed!

Twijfel nooit aan mij, want ik behoor geheel aan jou en geen druppel van mijn bloed, geen gedachte van mijn ziek waar jij niet absoluut over beschikken mag.

Het is bij half één, en ik eindig nu maar. Ik hoop zoo, dat je opgeruimd bent thuis-gekomen en prettig bent gaan slapen, wetend en voelend en begrijpend en innig-geloovend, dat ik jou hef heb, zonder mogelijkheid op vermindering, eindeloos-door.

Met eerbiedige vastheid en grenzelooze teederheid kust jou innig

jouw eigen Wülem

* *

O, Liefste, Liefste! O, wat een onuitsprekehjk-heerhjke brief was dat, dien je zoo vreeselijk hef en goed ben geweest, om gisteravond nog te schrijven. O, Lief, wat je daarin zegt, dat heeft me zoo diep verrukt, dat heeft me zoo nameloos bhj gemaakt. Je had niets anders kunnen schrijven, wat me grooter, inniger, blijvender vreugde kon geven. O, WÜlem, Lief, begrijp je niet, dat 't juist dat was, wat ik zoo smachtte te hooren, dat dat-alleen me de bevrijding, de verlossing kan geven van de ellende, die ik me veroorzaak door mijn eigen gedenk? O, Lief, ik ben je zoo eindeloos dankbaar, dat je 't hebt gezegd, want 't heeft me, o, zoo zahg-gelukkig gemaakt. Liefste, toe,

Sluiten