Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

541

mijn geaardheid-van-vrouw misschien niet geheel gelijk aan de jouwe, zij is toch niet minder, Lief, in innigheid, in vastheid, in zaligdiep vertrouwen. Ik vertrouw je opperst-volkomen, en daarom heb ik je opperst-volkomen lief. Ik vertrouw je, - ik heb je hef!

Met teedere zoenen zoent je

jouw eigen Jean

* *

Bussum, Parkzicht 5 Aug. '99

Ja, Liefste, het is wel Zaterdag-avond en mijn brief voor morgen is al op de post, terwijl er morgen geen posten meer van hier naar den Haag gaan, geloof ik, maar ik zal toch mijn gewonen avondbrief schrijven: ik vind het zoo prettig om dat te doen, ik voel me dan zoo veel vrijer en natuurhjker dan in mijn dagehjksche omgeving, waar ik mij uit den aard der zaak strak houd, want strak houden moet.

O, Lief, ik ben zoo gelukkig met wat je zegt, dat ik de eenige geschikte ben, om altijd met jou samen te zijn, want precies hetzelfde voel ik ook van jou voor mij. Jij hebt mij wel eens bedroefd gemaakt, zonder dat het je bedoeling was om mij te bedroeven, maar je verveelt of ergert mij nooit, ook niet in de verste verte, hoe je ook klaagt. En dat komt nu niet, omdat ik verhefd op je ben, al ben ik zoo doodehjk verhefd op je, als ik niet wist, dat mogelijk in me was, omdat ik anders nooit over zulke dingen denk, en als er soms iets in mij opkwam, het dadehjk weg-zette, omdat ik het, rond-uit gezegd „verdomde" (excuseer het woord, maar ik weet geen beter). En dat komt nu niet, zeg ik, omdat ik verhefd op je ben, neen, je zielszijn, o, Lief, dat charmeert me zoo voortdurend, dat boeit me en interesseert me; ik span er me voor in soms, om het te begrijpen, en dan lukt me dat ook, omdat het zooveel punten van overeenkomst met het mijne vertoont. En daarom geloof ik zoo vast, dat jij ook niet vreemd tegenover het mijne zult staan, als je mij langzamerhand beter leert kennen door gedurigen omgang. Ik zal niets voor je achteraf hoeven te houden, dat maakt mij ook zoo gelukkig, zoomin als jij dat voor mij zal behoeven te doen. En daardoor zullen wij elkander later altijd kunnen helpen, mogehjk met een paar woorden, wier inhoud misschien toevallig niet in onszelf wou opkomen. We

Sluiten