Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

549

O, wat zal dat heerlijk zijn, als ik in den Haag woon. Dan zullen aüe mogehjke twijfelingen bij je weg-vaüen, omdat je dan altijd aan mijn oogen zult kunnen zien, hoe ik 't meen, hoe echt en hoe diep Wat zullen we lachen, en leuk-en-schertsend of verstandig praten en t altijd eens zijn, of tenminste dadehjk worden, want ik verzeker ie ik ben absoluut geen stijfkop. Dat ben ik maar op één ding: n.1 dat bestaak verstancfiSste meisje bent, dat op de heele wereld

Nu, Lief, nu is 't etenstijd.

Ik durf je teeder zoenen, al zeg je „nee",

Want ik ben je eeuwig getrouwe W

(illem)

* *

Liefste, wil je, toe, wil je me nu eens iets beloven? O, laten we aan nooit meer, nóóit meer over het „verschil" in onze liefde spreken We zouden immers toch nooit tot een beslissende conclusie kunnen komen? Ik wil er hever niet over gaan redeneeren,, maar, heusch, fiel, uit dat gezegde van mij was absoluut niets af te leiden, was in t geheel geen „ontdekking" te doen, die je ook maar voor een oogenblik down maken kon. Het is precies hetzelfde, wat ik vroeger ook al eens heb gezegd, en waar ik toch, heusch, volkomen gehik in meen te hebben, n.1. dat de geaardheid-van-vrouw niet geliik is aan de geaardheid-yan-man, en dat bijgevolg hun gevoelens, hun neigingen, hun willen, hun wenschen óók niet gelijk kunnen rijn. Daardoor kunnen zij, wat heel begrijpelijk is, .elkanders hefde met volmaakt doorvoelen en begrijpen, en denken altijd, dat hun eigen hefde krachtiger, omvangrijker, volkomener is dan die van den ander, al is die ook met in vergelijking maar op zichzélf beschouwd even prachtig, sterk en ahes-overheerschend.

Lief! Je hebt wel eens tegen me gezegd: „Ik word er soms wel eens een beetje moedeloos onder, als ik zoo merk, dat al mijn gevoelde woorden en verzekeringen en betuigingen eigenhjk onberoerend langs je heen gaan en geen indruk laten.? Datzelfde, uet, zou ik mi oókiwel tegen jou wülen zeggen, want al heb ik ook geen voldoende uitingskracht, al heb ik ook niet zóó de macht over mijn woorden, dat ze mijn innerlijk gevoel nauwkeurig en zuiver uitbeelden kunnen, - ach, uit den toon van mijn woorden

Sluiten