Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57»

LIEFDESBRIEVEN

Ja, Lief, alle verzen, die ik noodig had voor den bundel, had ik in mijn bézit. Maar ik heb er een heeleboel niet gepubliceerd; je zal waarschijnhjk wel merken, welke ik achter heb gehouden. Veenstra was zoo geschikt, om tegen me te zeggen, dat ik, al had hij den bundel ook al gekocht, er nog ahes aan mocht veranderen en uitlaten, wat ik wou. Ik veronderstel, dat je nu in den loop der volgende week wel de eerste proeven zult krijgen, want ik laat ze aan jou sturen, - goed, hè?

Wat die schetsen betreft, Lief, ja, natuurhjk mag je ze ahemaal lezen, als je wilt. 't Is het wekehjksch feuilleton voor De Hofstad, ik heb er je in Bussum wel eens een paar bladen van laten zien. Je moet er niet veel van verwachten, hoor! ze zijn soms heel vluchtig gedaan.

O, Liefste, vandaag precies over drie weken kom je hier, - o, wat zal dat allerheerlijkst zijn! Hoe lang denk je, dat je zal kunnen blijven, Lief? Ja, ook voor de menschen vind ik 't zoo prettig, dat je komt, want ik ben in 't begin al zoo lang in Bussum geweest, en kom er nu waarschijnhjk in September wéér, en dan zou 't zoo erg den schijn hebben, of ik 't was, die niet buiten je kon, vind je dat óok niet een beetje, Lief? Ik dacht er ineens aan.

En nu mijn heve, hefste Lief, is het zoo langzamerhand posttijd geworden. Ik leg mijn arm om je hals, en kus je heel zacht en innig. Dag, heve Lief!

jouw eigen Jean

Bussum, Parkzicht n Aug. '99

Het doet mij verschrikkehjk veel pleizier, Lief, dat je mij geantwoord hebt op die kwestie over je „geloof," want me dunkt, dat we er ongeveer precies hetzelfde tegenover staan. Godsdienst eigenlijkgezegd interesseert mij in hoofdzaak als menschehjk verschijnsel, zooals er vele andere ook curieus, ja, zeer interessant zijn. Maar toch heb ik dien eigenaardigen aandrang om te bidden ook wel eens gevoeld in moeilijke omstandigheden. En dat kwam niet, omdat ik dan met mezelf redeneerde: baat het niet, dan schaadt het niet, neen, zonder eenige nagedachte, kwam het vanzelf in mij op. Het is waarschijnhjk een spontane concentratie van ons heele zijn op een

Sluiten