Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 84

LIEFDESBRIEVEN

menschelijke dingen, die er meestal aan vast zitten, waar de groote hoop ook allemaal aan doet. Wij lijken in de soort van ons intieme, inwendige gevoel zoo wonderbaarlijk op elkaar. Je klaagt je intieme treurigheid wel eens voor mij uit, maar dan verschijn je mij niet als een mensch met haar eigene, mij persoonlijk-vreemde dingen, waar ik alleen maar veel sympathie voor heb, omdat ik nu met haar geëngageerd mag zijn. Neen, Liefl 't is of ik mij zelf hoor, of ik mijn zuster-naar-den-geest hoor klagen: 't is of ik een echo hoor van mijzelf uit vroeger tijd; er zit wel je eigen persoonlijke nuance in, en je doet een beetje anders omdat je een vrouw bent, maar de quintessentie is toch precies gelijk aan wat ik zelf heb gevoeld en gedeeltelijk nog voel, ofschoon ik door mijn wat langeren loop van jaren er verder in ben dan jij, en er wat vrede en harmonie in heb weten te brengen, die ik nu zoo bhj ben te hebben veroverd, omdat ik er nu jou ook mee zal kunnen helpen en je gauwer zal kunnen verder brengen, dan je uit jezelf en alleen had kunnen doen. O, Lief, je diepste onbewustheid voelde, dat je misplaatst zou zijn naast iederen anderen man, zooals ik weet, dat ik nooit bij een andere vrouw zou passen dan bij jou-alleen. Wij hooren bij elkaar, en wij hebben elkander nu, o, laat het dan altijd voor je geest vast staan, dat het op niets anders zal uitloopen dan op jouw eindelijk, rustig geluk, waardoor de mensch, die je het naaste staat, óok gelukkig wordt. Want je zult niet alleen zélf gelukkig worden, neen, ie zult mij ook gelukkig maken, door de zuivere mensch te wezen, die jij altijd bent.

Begrijp je Lief, dat ik je liefheb, dat ik je liefhebben wil en Hefhebben moet? Jij bent het Lief-van-mijn-Ziel, en dat zal je altijd wezen. Mag ik dat ook van jou zijn, eenig Lief? Met een teederen kus

jouw eigen WÜlem

* #

O, Lief, ja, )ï),jij bent het Lief-van-mijn-Ziel, het Lief-van-mijnLeven, en dat zal je altijd büjven, door aüe komende jaren heen, tot aan het uiterste toekomst-eind! Lief, jij bezit de absolute Hefde van mijn hééle Zijn, de volkomen toewijding van al mijn innerlijke kracht, den algeheelen omvang van mijn diepste gevoel. O, alles is immers voor jou, Heve Lief! Mijn wü, mijn verstand is van jou, — mijn wenschen, mijn voelen, mijn leven, mijn heele leven is van jou, Lief, van jou-aUeen. O, en die volmaakte-overgave-van-mijn-bestaan aan jou, die maakt me zoo zalig, zoo zalig, Lief.

Sluiten