Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

594

LIEFDESBRIEVEN

samen alleen op de wereld zijn, ver van alle banaals en alle onschoons, - dat niets ooit aan onze levensmtimiteit kan raken, - dat wij heerlijk hoog en trotsch bestaan, - als goden vrij!

Eindeloos, in onvergankelijke woorden zou ik je mijn liefde willen zeggen, - maar ik ben machteloos tot de klare uiting ervan. O, voel mijn liefde, Liefste! geloof, dat ik je Hef heb en Hefhebben zal tot aan het eind van mijn leven!

Met een innigen zoen

jouw eigen Jean

* *

Lieve, Heve Lief. Ik ben het zoo gewoon 's avonds aan je te schrijven, dat ik het ook nu niet laten kan, hoewel je deze pas om één uur ontvangt, en morgenochtend toch al twee brieven van me krijgt. Het is ook zoo'n prettige verpoozing tusschen het vertaalwerk door, waaraan ik na den eten weer begonnen ben. Ik heb nu de „complemental verses" bereikt, die op blz. 78 staan, na het eindelooze, onnoodig-uitgerekte hoofdstuk Economy.

Ik moet je nog even zeggen, hoe innig-Uef ik het van je vind, dat ik vandaag toch mijn twee brieven kreeg; dat was den heelen dag voor mij een heerHjkheid om aan terug te denken!

Lieve Lief, je zegt, dat je soms slordig bent, - maar weet je wel, dat ik dat óok zoo erg kan zijn? Oók niet expres natuurHjk, eenvoudig door nalatigheid, door niet aan de dingen te denken. Het is nu wel een beetje beter dan vroeger, toen het verschrikkeHjk was, en meestal is er niet veel van te merken, - maar heelemaal overgaan zal mijn nonchalance wel nooit. Vind je 't ook eigenHjk wel zoo erg, Lief? Stiptheid en punctuaHteit op kleeding en andere uiterHjke dingen, dat is toch eigenHjk maar aUeen voor de menschen, is 't niet? Zonder dat je er zelf veel genot of gemak van hebt. En de menschen, ach, die hebben toch eeuwig en altijd wat aan te merken, hoe je hun ook terwüle tracht te zijn. Ik merk hier, dat ik echt op zijn Thoreausch aan het babbelen ben, - zou ik werkehjk zóó voor zijn invloed vatbaar zijn? O, jé! alweer een spoorslag, om er zoo gauw mogehjk doorheen te komen!

wat zal ahes heerhjk wezen, als je hier wezenlijk zal zijn, Hefste Lief! Ik kan daar soms zóó ontzettend naar verlangen, dat ik, die twee maanden door, wel heel erg ziek zou wülen zijn, om ze maar

Sluiten