Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

617

O, Liefste, wat heb je me weer onuitsprekelijk gelukkig gemaakt met je brief van vanmorgen. Ik kus er je heel innig voor, Lief, want nu is de laatste reste van treurigheid weer bij me weg, nu kan ik weer blij en vroolijk en o, zoo gelukkig zijn. Als je wist, wat je voor me bent, hoe diep ik je goedheid en Hefde voel, dan zou je wel gelooven, dat jij mijn heele wereld bent, mijn EenigAlles, en dat ik je Hef heb, je liefheb, je Hef heb! O, ik heb je lief, zoo boven aües, zoo teeder-diep en toch ook zoo hevig-hartstochtelijk soms! Ik wil niet, ik kan met meer leven zonder jou, want mijn liefde is mijn leven, mijn Hefde is de kracht, die me leven doet. Lief, lieve Lief, geloof je 'tnu, dat ik je Hefheb, weet je nu, dat ik je Hefheb? zoo onbeschrijflijk, zoo eindeloos, zoo onveranderHjk, dat ik eerder mijn verstand dan mijn Hefde verliezen zou? O, dit oppermachtig-me-overheerschend gevoel, dat is Hefde, de echte, de waarachtig-levende, en, o, Lief, twijfel nooit meer, nooit meer, smeek ik je, want ik houd van je, mijn heele ziel is van jou vervuld, er is geen enkele andere gedachte in me dan aan jou-aUeen, al mijn wenschen, willen, hopen, verlangen beweegt zich om jou, mijn heele toekomst wil ik wijden aan jou! En ik weet 't nu ook, in een onwankelbaar-eeuwig geloof, in een heerüjk-volkomen vertrouwen, dat jij ook houdt van mij, dat jij me hef hebt, o, eenig Lief! Dat voel ik, omdat je anders niet zóó zacht en Hef, niet zóó innig-goed tegen me had kunnen zijn, als je bent, zelfs wanneer ik je iets onaangenaams heb aangedaan. (Wel niet opzettelijk en niet zonder er zelf een diep verdriet van te hebben, maar toch was het onredeHjk, kleingeestig, onverstandig en noodeloos.)

Liefste, Liefste, vergeef me aUes maar! AUes zal anders worden, beter, heerhjker, mooier, als jij maar eerst hier woont. Dat voel ik als een zaHge zekerheid, omdat ik nü al zoo dikwijls den gelukkig* makenden invloed van je macht op mij ondervind. Ik zoen je, Lief, zoo innig als ik je nog nooit heb gezoend, omdat ik me nu zoo goddeHjk bewust van mijn Hefde ben, en zeg je, dat ik tot in eeuwigheid blijven zal

jouw eigen Jean

Dag, Liefste en Eenige, volstrekt-uitsluitend-absoluut-Lief-vanmijn-Ziel! Ik ga dezen nu nog even weg-brengen.

Jouw Jean

Sluiten