Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

619

elkander vast, en proesten van het lachen om alle grappigheid, die wij hebben gezien. Vind je mij overmoedig? Och, Lief, dat komt alleen, omdat je zoo zegt, dat je van mij houdt en dat je mijn brieven prettig vindt. Het is dus natuurlijk, dat ik mijzelf nog veel meer Ios-laat, en veel meer uitspreek nog, wat er in mij omgaat. Want immers, jij mag alles weten: ik voel, dat er nooit iets gemeens of leelijks in mij huist. Vroeger jaren dacht ik, dat alle menschen net waren als ik, - dat heb ik dan dikwijls duur moeten ontgelden, totdat langzamerhand de overtuiging in mij is ontstaan, dat het 't beste is, altijd op zijn hoede te zijn.

Je moet heusch niet denken, Lief, dat ik nu in een pessimistische bui ben, omdat ik zoo spreek. Ik laat mij alleen maar wat meer los tegen jou, dan ik gewoonlijk tegen anderen doe.

O, ik voel me inwendig zoo gelukkig, nu ik weet, dat je werkelijk van mij houdt, van mij, die een levende individuaüteit ben, - en niet van het door jou zelf gemaakte hersenbeeld. Want zoo ook houd ik van jou, lieve Lief! Jij bent een levend mensen, evenals ik, en dien levenden mensen heb ik lief, die Jeanne Reyneke van Stuwe wordt genoemd, en die zal ik in de toekomst ook blijven liefhebben, altijd meer en meer.

Met teedere devotie kust je op je wangen, je voorhoofd en je oogen en op je Heven mond,

jouw eigen Willem

# *

Bussum, Parkzicht 16 Aug. '99

Eén ding in je brieven vond ik een beetje naar en ik spreek er je over, omdat je het, geloof ik, niet onprettig zult vinden, dit ik het naar vind. Je zegt maar zóó zonder omwegen, dat ik jou eigenHjk niet noodig heb, en dat ik zou kunnen leven zonder jou. Hoe komt het in je op, Lief? O, je bent zoo'n zelfkwelster, zoo'n meisje, dat overal en overal zichzelf mee plaagt! Ik heb je hartstochteHjk, gloeiend, brandend, onverdelgbaar heb ik jou Hef! En ik zou niet meer zonder je kunnen wezen, ik zou niet meer buiten je kunnen, nooit! Het minste woord van je is me een genade, een korte bHk van je is me een verrukking en elk gebaar van je een zaHgheid! Hoe kan je zoo spreken? Je voelt heel goed, diep-in voor jezelf,

Sluiten