Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

624

LIEFDESBRIEVEN

er 200 blij mee was. O, Lief, doe jij maar alles wat je wilt, ik zal er heusch niets meer van zeggen, en niet omdat ik 't inhoud, maar omdat ik zulke gedachten niet meer in me zal laten komen, - ik vind immers alles goed wat je doet?

O, Liefste, o, was je brief er al maar! Ben je ongesteld? ben je ontstemd? Maar neen, dat zal niet, dat kan niet, hè, Lief? Als ik je iets heb aangedaan, wat je niet prettig vindt, vergeef me dan maar weer, toe, je bent zoo goed, zal je?

Straks schrijf ik weer.

Heel innig kust je

jouw eigen Jean

* *

Zooeven, Liefste, werd me je brief van vanmorgen gebracht, en ik ben nu zoo heerlijk, o, heerhjk bhj! O, Lief, je brieven, die maken me zoo wonder-gelukkig, telkens en telkens weer, o, Liefste, 't is zoo heel natuurlijk, dat ik altijd wacht op de post, en bij eiken brief al naar den volgende verlang. Ze zijn me een altijd-durende vreugd, een steeds-zich-vernieuwend en aldoor grooter wordend genot, dat is zoo, dat is zoo, Lief! O, die allerzaligst-lange, verrukkelijke brief, dien zou ik wel heelemaal uit mijn hoofd willen leeren; o, als dat kon] dan zou elk vaag verdriet heel gauw verdwenen zijn! Maar ik kan hem toch overlezen, zoo veel en zoo lang en zoo dikwijls als ik wil, en er dan altijd weer een nieuwe vreugd van genieten. Je bent zoo eindeloos-goed, zoo innig-teeder en lief, o, altijd zeg je juist dat, wat ik zoo heel graag hooren wil, altijd schrijf je die woorden neer, die me 't dierbaarste zijn. O, van je brieven houd ik zoo onuitsprekelijk-veel, zoo-innig hef zijn ze me, - ze zijn, Lief, mijn heerlijkste, grootste schat!

Lief, ik zal me maar niet meer ongerust maken, als de brieven niet geregeld komen, want soms is de post zoo onbetrouwbaar als 't maar kan. Ik had je brief om half vijf moeten hebben, want die was ook wel degelijk afgestempeld io-n, zooals al je andere brieven. Het is ook nog nooit gebeurd.

O, Lief, je weet niet, hoe vlug alles me afgaat in mijn gelukkige stemming van nu; ik schreef vlot-weg een schets en een damesrubriek en vertaalde nog acht bladzijden vandaag. O, met Walden gaat het nu zoo prettig-goed, lieve Lief! Ik ben nu op blz. 130

Sluiten