Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

639

heb je me 't besef gegeven, dat ik ook iets zijn kan voor jou\ O, weet je wel, hoe ik eens schreef: Ik kan niet gelukkig maken, ik kan alleen maar gelukkig gemaakt worden? O, als ik nu ook eens voor mijzelf voelen kon, dat ik jou, jou gelukkig maakte, Lief 1

O, Lief, je hebt me zoo'n innig genot gegeven door je laatste brieyen, misschien nog meer dan anders, omdat dit heerhjk besef, dat je me nu gegeven hebt, het eenige is, wat inhoud aan mijn leven geven kan, dat mij mijn bestaan zelf als van eenige waarde doet zien!

Ik eindig nu maar, Liefste, in verlangend wachten op weer je volgenden brief. Dag, Heve Lief!

Met een innigen zoen

jouw eigen Jean

* *

Bussum, Parkzicht 19 Aug. '99

Lieve Lief,

. ^v^? wo^ *k wel een psychologische kwestie met je bespreken, die mij erg interesseert. Jij verlangt nu erg naar me, en dat maakt mii goddehjk-blij, omdat ik ook zoo naar jou verlang. Terwijl ik stil op mijn stoel zit, voel ik mijn heele wezen in beweging, 't is of mijn bloed wild danst door mijn lichaam, terwijl ik toch uiterlijk heelemaal kalm-onbewegehjk bhjf. Jij zal ook zoo iets voelen, denk ik, tenminste te oordeelen naar wat je schrijft. Maar nu weet ik vooruit, als je mij werkelijk ontmoet, dan zal er opeens als een terugzwaai, en dus een stilstand komen in die beweging van je bloed, 't Zal wel niet zoo sterk meer zijn als vroeger, die beweging in tegenovergestelden zin, je zult misschien wel niet meer van me terugdeinzen, zooals vroeger wel eens bij je gebeurde, maar je zult toch nog even de gedachte krijgen: Is hij dat nu werkhjk, dien ik hefheb? Ja, bij is het, maar hoe heel anders is in de werküjkheid alles toch, dan men het zich in zijn verbeelding voorstelt. - Maar als ik dan een poosje bij je ben geweest, dan kan het best gebeuren, dat je plotseling het gevoel krijgt: Ja, hij is het toch, en naar mij overbuigt, en je hoofd bijv. op mijn schouder laat rusten. Want dan heeft zich, zonder dat je 't klaar-bewust wilde, op dat oogenbhk je zielsbeeld met den werkehjken Willem geïdentificeerd. En daarom

Sluiten