Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

682

LIEFDESBRIEVEN

- Op voorbaat een millioen! -

„Dat kan hij toch niet doen!

„En al 2ou hij 't willen,

(O, 't is om van te rillen!)

„Dan 2ei ik: Niet 200'n vaart!

„O, Willem, bhjf bedaard!

„Eén 2oen slechts! Wat gij méér doet,

„Is stoutheid, die mij 2éér doet!

„Maak liever een sonnet

„Dan heb ik veel meer pret!" -

Maar Willem, vlug ter been,

Gaat naar de stoomtram heen,

En rijdt naar Scheveningen,

Om daar een hed te 2ingen,

Dat klinkt als klacht en beê

De duinen langs der 2ee!

Dan, om 2ijn smart te temmen,

Gaat hij de zee be2wemmen,

Totdat hij afgemat

Blijft staan in 't2ilte nat,

Waar dan 2ijn gloeiend hart

De 2ilte baren tart,

En blijft als een vuurtoren

Door mist en wolken boren...!

Totdat hij, op het eind,

Voor goed in 2ee verdwijnt,

Nog kermend: „Lieve Jeanne!

„De baren zijn mijn tranen!

„Maar 'k bhjf u welge2ind!"...

Diep-angstig klaagt de wind...

jH7erW ve?8eef, me de2e ontboe2eming, ik voelde me 200 „dichterlijk," en kon 'tniet laten.

't Is kwart voor twaalven, en ik ga nu naar bed.

Voor altijd

jouw eigen Willem

Sluiten